Ýürek ýetmezçiliginde günde näçe ädim ýöremeli?

  • 27.07.2023 19:19
  • 21460
Ýürek ýetmezçiliginde günde näçe ädim ýöremeli?

Miçigan uniwersitetiniň alymlary pyýada ýöremegiň 12 hepdäniň dowamynda ýürek ýetmezçiliginden ejir çekýänleriň saglyk ýagdaýyny gowulandyrmaga ýardam edip biljekdigini ýüze çykardylar. Bu barlagyň netijeleri «JACC: Heart Failure» žurnalynda çap edildi diýip, gazeta.ru habar berýär.

Barlaga ýürek ýetmezçiligi bolan 425 adam gatnaşdy. Alymlar olaryň saglyk ýagdaýyna 100 ball ulgamy boýunça baha berdiler. Ol fiziki çäklendirmeleri, simptomlaryň ýygylygyny, durmuş derejesini we sosial çäklendirmeleri öz içine alýar. Barlaga gatnaşyjynyň bally näçe ýokary bolsa, saglyk ýagdaýy hem şonça gowy diýmekdir.
Barlagyň ahyrynda her günki ädýän ädimleriniň sany 2 müňe golaý köpelen adamlaryň görkezijisi ädimleriniň sany üýtgemedikleriňkä görä 5,2 ball artdy. Ýagny her gün 5 müň ädim ädýän adamlaryň görkezijileri iň gowy derejä eýe boldy, gündelik 2-3 müň ädim ädenleriň hem ballary artmak bilen boldy.


24.11.2023 11:28
9768

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17790

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6234

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
12004

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...