2023-nji ýylda Aşgabatda Goşulyşmazlyk Hereketiniň lukmançylyk maslahaty geçiriler

  • 13.07.2023 11:12
  • 13687
2023-nji ýylda Aşgabatda Goşulyşmazlyk Hereketiniň lukmançylyk maslahaty geçiriler

2023-nji ýylda Aşgabatda Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza döwletleriniň lukmançylyk we arassaçylyk edaralarynyň ylmy maslahaty geçiriler. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Neşirde bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň wekiliýeti 5-7-nji iýulda Budapeştde geçirilen Daşky gurşaw we saglygy goramak boýunça ýedinji ministrler maslahatyna gatnaşdy. Türkmen paýtagtynda lukmançylyk maslahatyny geçirmek meselelerini türkmen wekiliýeti BSGG-niň Ýewropa sebit edarasynyň direktory Hans Klýuge bilen maslahatlaşdylar. Maslahatyň geçiriljek anyk senesi takyklanylmaýar. Maslahata tejribelik geçýän lukmanlaryň, alymlaryň we bilermenleriň gatnaşmagy meýilleşdirildi.
Goşulyşmazlyk Hereketi 1961-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda döredildi. Gurama daşary syýasat ugrunyň esasy hökmünde harby-syýasy toparlara goşulyşmazlygy hem-de garaşsyzlyk we deňhukuklylyk ýörelgelerinde parahatçylykly hereket etmegi maksat edinip goýan döwletleri özüne birleşdirýär. Bu günki günde guramada 120 sany döwlet bar.


24.11.2023 11:28
9768

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17790

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6234

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
12000

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...