Serdar Berdimuhamedowa we Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkiýäniň TOGG kysymly elektrikli awtoulaglary sowgat berildi

  • 29.06.2023 12:17
  • 79847
Serdar Berdimuhamedowa we Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkiýäniň TOGG kysymly elektrikli awtoulaglary sowgat berildi

Şu gün, 29-njy iýunda Arkadag şäheriniň açylyş dabarasynyň çäklerinde Türkiýe Respublikasynyň senagat we tehnologiýalar ministri Mehmet Fatih Kajyry hem-de Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyoglu Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň adyndan «TOGG» kysymly elektrikli awtoulagy sowgat berdiler. Bu barada www.atavatan-turkmenistan.com saýty habar berýär.

Türkiýe Respublikasynda işlenip düzülen we öndürilen «TOGG» ady bilen meşhurlyk gazanan elektrikli ulag şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowa hem sowgat berildi.
Türkiýäniň wekiliýet agzalary Türkmenistanyň Prezidentine awtoulaglaryň açarlaryny uly hormat bilen gowşurdylar. Soňra Türkmenistanyň Prezidentine bu awtoulag barada maglumat berdiler.
«TOGG» kysymly awtoulaglaryň köpçülikleýin önümçilik zawody 2022-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň gatnaşmagynda açyldy. Şol açylyş dabarasynda Prezident Ärdogan ilkinji awtoulagy synag edip görüpdi. Elektrikli awtoulaglaryň her ýyl 177 müňüsi öndüriler. 2030-njy ýyla çenli önümçilik kuwwaty 1 milliona ýetiriler.
Awtoulaglar 2 görnüşde – 200 we 400 at güýjünde çykarylýar. Onuň iň kuwwatlysy 4,8 sekuntda sagatda 100 kilometrlik tizlige ýetip bilýär. Awtoulag bir gezeklik zarýad bilen 500 kilometr menzil geçip bilýär.
Mundan ozal, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň adyndan Özbegistanyň Prezidentine hem-de Azerbaýjanyň Prezidentine “TOGG” kysymly awtoulaglar sowgat edilipdi.


şu gün 07:18
5453

Türkmenistandan Owganystana elektrik energiýasyny ibermek boýunça ylalaşygyň möhleti uzaldylar

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Halkara energetika taslamalary müdiriýetiniň başlygy Myrat Artykow Owganystanyň energetika we suw serişdeleri ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Abdul Latif Mansur bilen...

düýn 23:26
5590

Aşgabatda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň täze edara binasy açyldy

Aşgabatda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň täze edara binasy açyldy. Täze ylmy edara paýtagtymyzyň Bekrewe köçesiniň ugrunda bina...

düýn 00:15
23943

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

9-njy dekabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki zaman megapolisi bolan Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmegiň...

08.12.2023 22:37
31978

Serdar Berdimuhamedow harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda merkezlerinde harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde  saklamagyň wajypdygyny belledi. Bu barada döwlet Baştutany anna güni Hökümet...