Türki döwletleriň guramasynyň Baş sekretary Arkadag şäheriniň açylyşyna gatnaşar

  • 25.06.2023 11:51
  • 9378
Türki döwletleriň guramasynyň Baş sekretary Arkadag şäheriniň açylyşyna gatnaşar

Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Kubanyçnek Omuraliýew 29-30-njy iýunda Arkadag şäheriniň açylyşyna gatnaşmak üçin Türkmenistanda saparda bolar.

Bu barada Guramanyň metbugat gullugy Baş sekretaryň Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçisi Mekan Işangulyýew we Stambuldaky konsuly Myratgeldi Seýitmämmedow bilen bolan duşuşygyna salgylanyp habar berýär.
Duşuşygyň dowamynda türkmen diplomatlary syýasy-diplomatik dialogy we özara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.


düýn 13:08
2021

Eýranda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Eýran Yslam Respublikasynyň Yspyhan şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirildi. 23 — 25-nji noýabry aralygynda dowam eden Medeniýet günleri birnäçe medeni çäreleri öz içine aldy. Türkmenistanyň Medeniýet...

düýn 13:03
3629

Türkmenistanyň döredijilik wekiliýeti dekabryň başynda Berlinde iş saparynda bolar

Türkmenistanyň döredijilik wekiliýeti 3 — 7-nji dekabr aralygynda Germaniýa Federatiw Respublikasynda iş saparynda bolar. Bu barada Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi habar berdi. Bellenilişi ýaly, 2023-nji ýylyň...

25.11.2023 06:27
10472

Türkmenistanda dekabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän esasy çäreleriň tertibi

24-nji noýabrda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer M.Mämmedowa 2023-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän esasy çäreleriň tertibi barada döwlet Baştutanyna hasabat berdi. Bellenilişi...

24.11.2023 16:29
5288

Magtymgulynyň 300 ýyllygy ÝUNESKO-nyň şanly seneleriniň sanawyna girizildi

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy 2024-2025-nji ýyllarda UNESСO bilen bilelikde bellenilip geçiriljek şanly seneleriň sanawyna goşuldy. Bu barada türkmen daşary syýasat edarasy habar berdi. Bu çözgüt...