Salat ýapragyndan taýýarlanan insulini sanjymsyz kabul edip bolar

  • 17.06.2023 12:37
  • 11544
Salat ýapragyndan taýýarlanan insulini sanjymsyz kabul edip bolar

Pensilwaniýa uniwersitetiniň Diş lukmançylygy mekdebiniň gözlegçileri salat ýapraklarynyň esasynda insulin döretdiler. Onuň düzüminde tebigy insulinde duş gelýän üç sany peptid bar we ony agyzdan kabul edip bolýar, süýji keseli bolan adamlaryň durmuşyny aňsatlaşdyrýar. Bu iş Biomaterials žurnalynda çap edildi.

Ösümligiň öýjük diwarlarynyň berkligi insulini hassanyň aşgazanyndaky kislotalardan we fermentlerden goraýar hem-de bu maddanyň içegelere ýetip, bakteriýalar tarapyndan owradylmagyna mümkinçilik berýär. Soňra goýberilen insulin içege-bagyr oky arkaly bagra eltilýär diýip, uniwersitetiň metbugat beýanatynda aýdylýar.
Kliniki insulin onlarça ýyl bäri ulanylsa-da, tebigy onda insulinde tapylan üç peptidiň biri ýetmezçilik edýär. Mundan başga-da, insuliniň adaty usulda öndürilmegi bakteriýa ýa-da drož öýjüklerinde gormonyň ösmegini öz içine alýar. Bu preparatyň arassalanmagyny we pes temperaturada daşalmagyny hem-de saklanmagyny talap edýän gymmata düşýän prosesdir.
Gözlegiň awtorlary tarapyndan işlenip düzülen önümçilik usuly gymmat we çylşyrymly laboratoriýa enjamlaryna bolan zerurlygy aradan aýyrýar we otag temperaturasynda saklanyp bilinýän önümi almaga mümkinçilik berýär.


24.11.2023 11:28
9768

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17790

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6234

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
12004

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...