Türkmen lukmanlarynyň Owganysytanda bejeriş-ýardam beriş sapary tamamlandy: sanlar we maglumatlar

  • 04.06.2023 11:59
  • 24815
Türkmen lukmanlarynyň Owganysytanda bejeriş-ýardam beriş sapary tamamlandy: sanlar we maglumatlar

Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň lukmanlary 2023-nji ýylyň maý aýynyň 15-31-i aralygynda Owganystanyň Hyrat welaýatynyň Turgundy şäherçesinde owgan raýatlaryna bejeriş we maslahat beriş hyzmatlary ýerine ýetirildiler.

Türkmen lukmanlarynyň sapary hepdede 3 gün gurnalyp, maý aýynyň dowamynda jemi 9 günden ybarat boldy. Bu gysga döwürde lukmanlar jemi 473 sany zenanyň (şolardan 248-si göwreli zenanlar, 225-si ginekologiki näsag zenanlar) we 276 sany çaganyň (şolardan 43-si bäbeklik döwrindäkiler, 122-si 1-ýaşa çenli çagalar, 73-si 5-ýaşa çenli çagalar, 38-si 14-ýaşa çenli çagalar) saglygyna seretdiler. Şeýle-de 156 sany näsagy Ultrases barlagyndan geçirdiler. Lukmanlaryň bejeriş-maslahat beriş ýardamyny berýän döwründe jemi 12 sany çaga dünýä indi.
Owgan lukmanlary geljekde bu hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegine hem-de Turgundy şäherçesindäki çaga dogrulýan öýüniň lukmanlary üçin Türkmenistanda gysga wagtlyk okuw kurslarynyň hem gurnalmagyna uly gyzyklanma bildirýärler.


şu gün 15:46
44

Çalt ýöremek 2-nji derejeli diabetiň döremeginiň 39% öňüni alýar

Halkara hünärmenler topary 2-nji derejeli diabetiň (süýji keseliniň) döremek howpuny azaltmak üçin ýöremekdäki zerur tizligi kesgitlediler. Alymlar yzygiderli ýöremegiň 2-nji derejeli süýji keseliniň döremek ähtimallygyny...

04.12.2023 15:21
19943

Şu gün Ýere magnit tupany aralaşar

Şu gün, 4-nji dekabrda sagat 14:00-da Ýer togalagyna magnit tupany aralaşar. Ol 17:00-a çenli aňrybaş güýçli bolar, şondan soň Ýeriň meýdany köşeşip başlar. Degişli çaklamany Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Kosmos...

24.11.2023 11:28
9945

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
18137

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...