Türkiýäniň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň 1 milliondan gowragy prezident saýlawlarynda ses berdi

  • 22.05.2023 15:14
  • 41763
Türkiýäniň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň 1 milliondan gowragy prezident saýlawlarynda ses berdi

Daşary ýurtlarda ýaşaýan türk raýatlary 28-nji maýda geçiriljek prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ses bermegi dowam etdirýär diýip, türk metbugatyna salgylanýan Trend habar berýär.

Daşary ýurt wekilhanalarynda we serhet nokatlarynda başlanan ses berişlige gatnaşan türk raýatlarynyň sany 1 milliondan geçdi. Daşary ýurt wekilhanalarynda ses berişlik 24-nji maýda tamamlanar.
Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan türk raýatlary hem saýlawlarda ses bermäge gatnaşýarlar.

20-nji maýda ýerli wagt bilen 08:00-da daşary ýurt saýlawçylarynyň sanawynda bellige alnan saýlawçylar Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasynyň binasyna ses bermäge gelip başladylar.
Türkmenistany çäginde ses berişlik 22-nji maýda 20:00-a çenli dowam eder.

Belläp geçsek, prezidentlige dalaşgärleriň hiç biri hem 14-nji maýda Türkiýede geçirilen saýlawlarda 50%-den gowrak ses alyp bilmedi. Şonuň üçin 28-nji maýda saýlawlaryň ikinji tapgyry geçiriler.


şu gün 14:29
955

Türkmenistan Stambulda «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy

Türkmenistandan wekilçilikli topar 2023-nji ýylyň 24-27-nji noýabry aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde geçirilen «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Söwda-senagat...

24.11.2023 23:55
4901

Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleri telefon arkaly gepleşik geçirdiler

23-nji noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Hakan Fidan bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda taraplar türkmen...

21.11.2023 11:41
9266

Hawýer Mileý Argentinada geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy

Ultrasagçy syýasatçy, "Azatlyk gelýär" partiýasynyň wekili Hawýer Mileý Argentinada geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiji boldy. Ýurduň Milli Saýlaw Palatasynyň berýän maglumatlaryna görä, sesleriň 94%-den gowragy...

16.11.2023 16:06
3969

Aşgabatda alty ýurduň demirýol edaralary CASCA+ geçelgesini ösdürmek barada teswirnama gol çekdiler

«Aziýa – Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlary – Hytaý – Gyrgyzystan – Özbegistan – Türkmenistan – Azerbaýjan – Gruziýa – Türkiýe – Ýewropa» (CASCA+) multimodal ulag-üstaşyr ugry boýunça agza döwletleriň demirýol edaralarynyň...