Türkmenistanlylar Türkiýede ýertitremeden ejir çekenlere kömek topladylar

  • 14.02.2023 21:16
  • 67679
Türkmenistanlylar Türkiýede ýertitremeden ejir çekenlere kömek topladylar

Türkmenistanyň raýatlary geçen hepdede Türkiýäniň günorta-gündogarynda bolup geçen weýrançylykly ýertitremesinden ejir çekenlere ynsanperwer kömegini toplamak boýunça çärä gatnaşdylar

Düýn TmCars Aşgabatda ýerleşýän Türkiýäniň wiza merkeziniň türk döwletinde bolup geçen weýrançylykly ýertitremesinden ejir çekenlere kömek hökmünde 14-nji fewralda ýorganlary (odeýallary) kabul etjekdigini habar beripdik. Şu gün bu çäre ýokary işjeňlik bilen geçdi. Kyn günde Türkiýäniň doganlyk halkyna kömek etmek üçin ýüzlerçe türkmenistanly 14-nji fewralda Türkiýäniň Aşgabatdaky wiza merkezine geldi.

Ynsanperwer kömegini toplamak boýunça bu ýere adamlar tutuş maşgalalary bilen geldiler. Çagalar ene-atalaryna ýörite gaplanan täze ýyly ýorganlary (odeýallary) göterişmäge kömekleşdiler. Bu ýorganlar ýertitremeden soň, öýsüz galan türk çagalaryna ýylanmaga kömek eder.
Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçisi Togan Oral ýygnananlara beren ýardamy üçin minnetdarlyk bildirdi. Ýyly ýorganlar häzirki wagtda has-da zerur, çünki ýertitremäniň bolan ýerlerinde häzir aşa sowuk howa höküm sürýär. Ol ýakyn wagtda Türkmenistanda ynsanperwer kömegini toplamak boýunça başga-da çäreleriň geçiriljekdigini habar berdi.
Belläp geçsek, 6-njy fewralda Türkiýäniň günorta-gündogarynda bolup geçen weýrançylykly ýertitremesi netijesinde aradan çykanlaryň sany Türkiýede 31,6 müň adamdan, Siriýada 5,7 müň adamdan geçdi.


şu gün 15:00
1577

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Slowakiýa iş saparyny amala aşyrdy

16-17-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmed Gurbanowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti syýasy geňeşmeleri we ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirmek üçin Slowakiýa Respublikasynda boldy...

şu gün 14:41
775

Aşgabatda Türkmenistanyň we Singapuryň DIM-niň wekilleriniň duşuşygy geçirildi

17-nji iýulda Türkmenistanyň DIM-inde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary S.Muhammetdurdyýew bilen Singapuryň DIM-niň Ýakyn Gündogar, Demirgazyk Afrika we Merkezi Aziýa Direktoratynyň Baş direktory...

şu gün 10:44
11618

Türkmenistanda ýer böleklerini eýeçilige, peýdalanmaga we kärendä bermegiň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti ýer böleklerini eýeçilige, peýdalanmaga, kärendä bermek boýunça namalary resmileşdirmegiň, hasaba almagyň we bermegiň Tertibini tassyklaýan Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, şeýle...

şu gün 00:08
2711

Serdar Berdimuhamedow ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky hemişelik wekilini kabul etdi

17-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow  Birleşen Milletler  Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym Jalpa Ratnany kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç...