Aşgabatda Türkiýedäki ýertitremeden ejir çekenlere kömek hökmünde ýorganlar kabul edýär

  • 13.02.2023 17:27
  • 74779
Aşgabatda Türkiýedäki ýertitremeden ejir çekenlere kömek hökmünde ýorganlar kabul edýär

Aşgabatda ýerleşýän Türkiýäniň wiza merkezi türk döwletinde ýakynda bolup geçen weýrançylykly ýertitremesinden ejir çekenlere kömek hökmünde 14-nji fewralda ýorganlary (odeýallary) kabul eder. Bu barada Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçisi Togan Oral Twitter hasabynda habar berdi.

«14-nji fewralda söýgülileriňiziň kalbyny ýer titremeden ejir çekenlere iberen odeýalyňyz bilen ýyladyň» — diýlip habarda aýdylýar.

Türkiýä ugratmak üçin diňe täze, ulanylmadyk hem-de daşy gaplanan gyş ýorganlarynyň (odeýallaryň) kabul edilýändigini ýatladýarys.
Türkiýäniň Aşgabatdaky wiza merkezi G.Kuliýew köçesiniň (Obýezdnoý) 88-nji jaýynda, «Nowruz haly» binasynda ýerleşýär.
Ýorganlar (odeýallar) 13:00-dan 17:00 aralygynda kabul edilýär.

Şeýle hem Türkiýe döwletinde bolup geçen köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine hem-de weýrançylyklara getiren ýer titremesi sebäpli maddy taýdan kömek etmek isleýänler üçin Türkmenistanda ýörite bank hasabynyň açylandygyny ýatladýarys.
Türkiýäniň Aşgabat şäherindäki ilçihanasy tarapyndan açylan Türkmen-Türk Täjirçilik bankyndaky bank hasaplaryny dykgatyňyza ýetirýäris.


T.C. AŞKABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ – DEPREM YARDIM HESABI
TÜRKMEN TÜRK TİCARET BANKASI
ABD Doları Hesabı : 23203840273172101909000


T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
ABD Doları : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
SWIFT : TCZBTR2A


TÜRK KIZILAY DERNEĞİ
T.C. ZİRAAT BANKASI
ÇUKURAMBAR/ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR48 0001 0021 1000 0028 6852 54
ABD Doları : TR21 0001 0021 1000 0028 6852 55
EURO : TR91 0001 0021 1000 0028 6852 56
SWIFT : TCZBTR2A

Türkiýede bolup geçen weýrançylykly ýertitremäniň netijesinde aradan çykanlaryň sany 31 müň 643 adama ýetdi. Bu barada Türkiýäniň Hökümetiniň ýanyndaky Tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek we adatdan daşary ýagdaýlar boýunça müdirlik (AFAD) habar berdi.


şu gün 16:19
1318

Şifer we alkabond önümlerini amatly bahadan nireden alyp bolýar?

Ýurdumyzda “Galkynyş” haryt nyşany bilen demir şiferleriň giň toplumyny öndürýän kärhana, şeýle hem amatly bahadan alkabond, polikarbonat, 3D Mramor paneller we başga-da gurluşyk üçin gerekli harytlaryň giň toplumyny...

15.07.2024 03:21
12666

Aşgabatda we welaýatlarda hepdelik howa maglumaty (15.07 - 21.07)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda az-kem bulutly, hepdäniň ikinji ýarymynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem...

14.07.2024 11:36
10816

Nirede öz islän dizaýnyňdaky batnik-kepkalary taýýarladyp, logotipiňi goýduryp bolýar?

Siziň marketiňiz, dükanyňyz ýa-da önümçilik kärhanaňyz barmy? Ýa-da hyzmatlar ulgamynda iş alyp barýaňyzmy? Işgärleriň egin-eşikleriniň talabalaýyk bolmagy müşderileriň ynamyny artdyrmaga, şonuň netijesinde hem...

12.07.2024 09:36
4685

FotoLab ykjam goşundysynda futbolka üçin suraty sanlyja minutlarda özbaşdak döredip bolýar

Öň, FotoLab ykjam goşundysynda onlaýn görnüşde suraty ugradyp, futbolka çap etdirip bolýandygy barada habar beripdik. Indi bolsa FotoLab-da her bir adam futbolka çap etdirjek suratynyň dizaýnyny özi ykjam goşundyda döredip...