Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

  • 10.12.2022 02:23
  • 20768
Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglanyldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Sylaglamak dabarasy anna güni Milli Geňeşiň Mejlisiniň we Halk Maslahatynyň ýolbaşçylarynyň, Hökümet agzalarynyň, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirildi.
Bellenilişi ýaly, bu sylag Türkmenistanyň Prezidentine ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny we Bitaraplygyny pugtalandyrmak, Watanymyzyň halkara giňişligindäki abraýyny has-da belende götermek, ählumumy halkara maslahatlaryny durmuşa geçirmek,  daşary döwletler we abraýly halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek işine goşan şahsy goşandyny, döwletimiziň halkara giňişligindäki abraýyny belende götermekde, Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işini has-da kämilleşdirmekde bitiren aýratyn hyzmatlaryny nazara alyp gowşuryldy.
Serdar Berdimuhamedow “Türkmenistanyň ussat diplomaty” diýen tapawutlandyryş nyşanyny minnetdarlyk bilen kabul edip, bu sylagyň Bitarap Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna agzybirlikde we jebislikde çeken zähmetimize berlen bahadygyny belledi.


şu gün 07:19
2133

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

şu gün 07:15
820

Türkmenistanyň DIM-inde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili bilen duşuşyk geçirildi

11-nji iýunda Türkmenistanyň DIM-inde daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň (HGHK) Merkezi Aziýadaky sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Žak Barberis bilen duşuşdy...

düýn 12:21
5282

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Hormatly Koreýa Respublikasynyň Prezidenti jenap Ýun Sok Ýol! Gadyrly myhmanlar! Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Şu gün biz Türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşýarys. Mümkinçilikden peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň...

düýn 12:16
7157

Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny maslahatlaşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy...