Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

  • 10.12.2022 02:23
  • 20491
Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglanyldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Sylaglamak dabarasy anna güni Milli Geňeşiň Mejlisiniň we Halk Maslahatynyň ýolbaşçylarynyň, Hökümet agzalarynyň, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirildi.
Bellenilişi ýaly, bu sylag Türkmenistanyň Prezidentine ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny we Bitaraplygyny pugtalandyrmak, Watanymyzyň halkara giňişligindäki abraýyny has-da belende götermek, ählumumy halkara maslahatlaryny durmuşa geçirmek,  daşary döwletler we abraýly halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek işine goşan şahsy goşandyny, döwletimiziň halkara giňişligindäki abraýyny belende götermekde, Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işini has-da kämilleşdirmekde bitiren aýratyn hyzmatlaryny nazara alyp gowşuryldy.
Serdar Berdimuhamedow “Türkmenistanyň ussat diplomaty” diýen tapawutlandyryş nyşanyny minnetdarlyk bilen kabul edip, bu sylagyň Bitarap Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna agzybirlikde we jebislikde çeken zähmetimize berlen bahadygyny belledi.


şu gün 14:57
966

Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň jemi bahasy 83 million dollardan geçdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 39-sy hasaba alyndy. Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Ukrainanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary...

şu gün 14:40
1184

Türkmenistanyň DIM-inde FAO guramasy bilen hyzmatdaşlygyň meseleleri maslahatlaşyldy

10-njy dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Halkara Bitaraplyk güni hem-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli geçirilýän “Dialog-parahatçylygyň kepili” atly halkara...

şu gün 14:37
1114

Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň Merkezi Aziýa boýunça sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi

10-njy dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilýän çärelere hem-de “Dialog-parahatçylygyň kepili” atly halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine...

şu gün 14:25
871

Raşid Meredow BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

10-njy dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Aşgabat şäherinde iş sapary bilen bolýan BMG-niň Baş sekretarynyň kömekçisi, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Dolandyryjysynyň orunbasary, Ýewropa...