Serdar Berdimuhamedow türkmen-emirlikler işewürlik maslahatynyň açylyşyna gatnaşdy

  • 22.11.2022 15:35
  • 4918
Serdar Berdimuhamedow türkmen-emirlikler işewürlik maslahatynyň açylyşyna gatnaşdy

Şu gün Abu-Dabi şäherindäki «St.Regis Abu Dhabi» myhmanhanasynda Türkmenistan — BAE işewürlik maslahaty geçirildi. Onuň açylyş dabarasyna Birleşen Arap Emirliklerinde resmi saparda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Bu barada "Türkmenistan" gazetiniň elektron neşiri habar berýär.

Myhmanhananyň esasy girelgesiniň öňünde döwlet Baştutanyny Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary söwda boýunça döwlet ministri Tani bin Ahmed Al Zeýudi we BAE-niň Söwda-senagat edaralary federasiýasynyň başlygy Abdulla Al Mazrui garşylady. Giriş sözünden soňra, Prezident Serdar Berdimuhamedow işewürlik maslahatynyň açylyş dabarasy mynasybetli çykyş etdi.
Şu günki maslahatyň uly wekilçilikli düzümine Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparlary tarapyndan Türkmenistana aýratyn gyzyklanma bildirilýändiginiň, özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge çalşylýandygynyň subutnamasy hökmünde garaýandygyny aýdyp, döwlet Baştutany işewürlik ugurly türkmen-emirlikler gatnaşyklarynda gazanylan netijeler we hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary barada giňişleýin durup geçdi. Şunda dostlukly ýurduň degişli düzümleri tarapyndan Türkmenistanda amala aşyrylýan taslamalara goýulýan maýa goýumlar hem-de olary has-da artdyrmak babatda anyk teklipler beýan edildi. 
Hususan-da, bu ýerde gürrüň BAE-niň işewürler bileleşiginiň ýurdumyzyň halkara turba geçiriji taslamalaryny durmuşa geçirmäge, gazhimiýa senagatyny, ulag-üpjünçilik ulgamlaryny ösdürmäge, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmaga, senagat kooperasiýasy, «ýaşyl» energetika ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ilerletmäge işjeň gatnaşmagyny gazanmak barada barýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezident elektrik energetikasy, kommunikasiýalar, obasenagat toplumy, dokma pudagy, ylmy köp talap edýän we innowasion önümçilikler, şähergurluşyk, energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerini ulanmak ýaly pudaklarda maýa goýum işini ösdürmegiň mümkinçiliklerini jikme-jik ara alyp maslahatlaşmagy teklip etdi. Çykyşda türkmen tarapynyň Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Birleşen Arap Emirlikleriniň telekeçiler bileleşigi bilen hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmegine, göni gatnaşyklary ýola goýmak üçin işewürlik binýatlaryny döretmegine aýratyn ähmiýet berýändigi nygtaldy. 
Soňra bu ýerde Türkmenistanyň ykdysady we maýa goýum mümkinçilikleri barada gürrüň berýän wideorolik görkezildi. Çykyşlar tamamlanandan soňra, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.
Işewürlik maslahatynyň geçýän ýerinde sergi ekspozisiýasy ýaýbaňlandyrylyp, onda «Türkmenistanda öndürildi» ýazgyly dokma, haly, gurluşyk, elektronika, konditer önümleri we beýleki harytlar görkezildi.
"Ýeri gelende bellesek, şu günki Türkmenistan — BAE işewürlik maslahatyna türkmen tarapyndan düzüminde 30-dan gowrak adam bolan işewür wekiliýet gatnaşýar. Şolaryň hatarynda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar, Dokma senagaty ministrlikleriniň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň, Söwda-senagat edarasynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri, hususy telekeçiler bar" diýlip, habarda bellenilýär.


düýn 23:01
10836

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy

8-nji fewralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, doganlyk ýurduň wekillerine...

düýn 09:44
13831

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň halkyny Ynkylap güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň milli baýramy — Ynkylap güni mynasybetli Türkmenistanyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti...

düýn 09:38
13275

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

7-nji fewralda Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň barşynda ähli esasy ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi...

düýn 09:08
42656

Özbegistan Türkmenistana «Tiz kömek» awtoulaglaryny iberdi

Türkmenistandan Özbegistan Respublikasyna suwuklandyrylan gazyň ugradylmagynyň yzysüre, goňşy ýurtdan biziň ýurdumyza tiz lukmançylyk kömegini amala aşyrmaga niýetlenilen awtoulaglar iberildi. Volkswagen Caddy...