Türkmenistan Moskwada geçirilýän II Hazar ykdysady forumyna gatnaşýar

  • 05.10.2022 23:53
  • 2970
Türkmenistan Moskwada geçirilýän II Hazar ykdysady forumyna gatnaşýar

Türkmenistanyň wekiliýeti II Hazar ykdysady forumyna gatnaşýar. Çäre 5-6 oktýabrda  Moskwada «Skolkowo» tehnoparkynyň çäginde geçýär, oňa Russiýanyň premýer-ministri Mihail Mişustin we «hazar bäşliginiň» ähli ýurtlarynyň ýokary wezipeli ýolbaşçylary gatnaşýarlar.

Türkmen wekiliýetine wise-premýer Hojamyrat Geldimyradow ýolbaşçylyk edýär.
5-nji oktýabrda tegelek stollar we logistikadan başlap syýahatçylyk taslamalaryna çenli temalaryň giň sanawyny öz içine alýan duşuşyklar geçirildi.
6-njy oktýabrda forumyň çäklerinde ähli hazarýaka döwletleriniň hökümet edaralarynyň wekilleriniň we öňdebaryjy kompaniýalarynyň ýolbaşçylarynyň umumy ýygnagy geçer.  Forumyň dowamynda Hazarýaka sebitinde söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlygyň esasy meselelerine serediler.  Esasy ünsi ulag infrastrukturasy, energetika, daşky gurşawy goramak ulgamyndaky bilelikdäki taslamalara, şeýle hem sebitara arkalaşygy we medeni-ynsanperwerlik gatnaşyklaryny ösdürmeklige çekmek meýilleşdirilýär.
Forum ikinji gezek hazarýaka döwletleriniň hyzmatdaşlygyna degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşmakda iň iri meýdança öwrülýär. Birinji Hazar ykdysady forumy 2019-njy ýylyň awgustynda Türkmenistanda geçipdi.


düýn 10:39
3587

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
11110

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...

30.01.2023 17:46
25633

Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we göreldeli gümrük işgärleri yglan edildi

Ahal welaýat gümrükhanasynyň Artyk awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Artyk» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýty habar berýär...

30.01.2023 17:03
6945

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...