Aşgabatda Gruziýanyň täze Ilçisi işläp başlady

  • 01.10.2022 00:31
  • 3726
Aşgabatda Gruziýanyň täze Ilçisi işläp başlady

30-njy sentýabrda Gruziýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Konstantin Sabiaşwili Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowa özüniň ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Gepleşigiň dowamynda taraplar iki ýurduň arasynda gatnaşyklary berkitmegiň, şol sanda ikitaraplaýyn syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem Gruziýanyň Premýer-ministri Irakli Garibaşwiliniň Aşgabada bolan saparynyň we 2022-nji ýylyň 20-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen geçirilen duşuşygynyň ähmiýeti barada nygtaldy.


şu gün 09:54
2510

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

şu gün 09:48
17429

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

düýn 10:39
4041

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
13137

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...