Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (05.09 — 11.09)

  • 04.09.2022 19:04
  • 26784
Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (05.09 — 11.09)

Güýzüň diýseň yssy gelen ilkinji hepdesinden soň, öňümizdäki hepdäniň ahyrynda Türkmenistana salkyn howa aralaşar. Balkan we Daşoguz welaýatlarynda howa has hem salkynlar, Ahal, Mary we Lebap welaýatlarynda bolsa hepdäniň ortaça temperaturasy öňküsinden bary-ýogy iki dereje düşer.

Aşgabatda we Ahal welaýatynda hepdäniň ortaça temperaturasy, geçen hepdäniňki bilen deňeşdirilende, iki dereje aşaklap, +35 dereje bolar. Duşenbe we sişenbe günleri howanyň  +38 derejä çenli yssy bolmagyna garaşylýar. Çarşenbe güni özi bilen +34 dereje yssyny getirer. Penşenbe güni howanyň +36 derejä çenli gyzmagyna garaşylýar. Anna güni temperatura +35 dereje, dynç günleri bolsa +32 dereje bolar diýip garaşylýar.

Balkan welaýatynda hepdäniň ortaça temperaturasy, geçen hepdäniňki bilen deňeşdirilende, birbada alty dereje aşaklap, +33 dereje bolar. Duşenbe güni özi bilen +40 dereje yssyny getirer, ýöne sişenbe güni eýýäm aňrybaş temperaturanyň +35 derejä çenli aşaklamagyna garaşylýar.
Çarşenbe güni termometriň sütünjigi +33 derejä çenli aşaklar. Penşenbe güni özi bilen +35 dereje yssyny getirse gerek. Anna güni temperaturanyň +31 dereje, şenbede bolsa +32 dereje bolmagyna garaşylýar. Ýekşenbe güni temperatura +31 dereje töweregi bolar diýip garaşylýar. 

Daşoguz welaýatynda hepdäniň ortaça temperaturasy, geçen hepdäniňki bilen deňeşdirilende, birbada alty dereje aşaklap, +32 dereje bolar. Duşenbe we sişenbe günleri howa +39 dereje bolar. Çarşenbede aňrybaş temperatura +31 derejä çenli aşaklar. 
Penşenbe we anna günleri howa +32 derejä çenli gyzar. Şenbe güni termometriň sütünjigi +30 derejä çenli aşaklar, ýekşenbe güni bolsa gündizine aňrybaş temperatura +23 derejeden ýokary bolmaz.

Mary welaýatynda hepdäniň ortaça temperaturasy, geçen hepde bilen deňeşdirilende, bary-ýogy bir dereje aşaklap, +37 dereje bolar. Duşenbeden anna çenli sebitde +39 dereje töweregi yssy howa saklanar, diňe şenbe güni +38 dereje bolmagyna garaşylýar, ýekşenbede bolsa aňrybaş temperatura  birden +33 derejä çenli aşaklar.

Lebap welaýatynda Mary welaýatyndaky ýaly, Lebapda hem hepdäniň ortaça temperaturasy, geçen hepdäniňki bilen deňeşdirilende, ýekeje dereje aşak düşüp, +37 dereje bolar. Duşenbe güni özi bilen +39 dereje, sişenbe we çarşenbe günleri bolsa +40 dereje yssyny getirer. Penşenbe we anna günleri aňrybaş temperaturanyň +38 derejä çenli aşaklamagyna garaşylýar. Ýekşenbe güni termometriň sütünjigi +33 derejä çenli peseler.


30.11.2022 01:06
47098

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

14.11.2022 20:46
41061

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22726

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34699

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...