Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Tatarystanyň Prezidentini gutlady

  • 01.08.2022 12:05
  • 12950
Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Tatarystanyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowa we ähli tatar halkyna Bütindünýä tatar kongresiniň döredilmeginiň 30 ýyllygy hem-de onuň VIII gurultaýynyň öz işine üstünlikli başlamagy mynasybetli gutlaglaryny iberdiler.

Prezident Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä tatar kongresiniň tatar halkynyň baý medeniýetini gorap saklamakda we ösdürmekde, dünýäniň ähli künjeklerinde ýaşaýan tatar halkynyň wekillerini ýakynlaşdyrmakda möhüm ähmiýete eýedigini belläp, häzirki VIII gurultaýyň hem tatar halkynyň medeni däpleriniň goralyp saklanylmagyna we ösdürilmegine aýratyn goşant goşjakdygyna ynam bildirdi.
Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem gutlag hatynda: “Russiýanyň dürli sebitlerinde we dünýäniň köp ýurtlarynda ýaşaýan tatar halkynyň wekilleriniň köp sanly jemgyýetçilik guramalaryny birleşdirýän Bütindünýä tatar kongresi geçen döwrüň dowamynda uly üstünlikleri gazandy. Ol tatar halkynyň baý hem-de özboluşly medeniýetini gorap saklamakda we ýaýratmakda, Tatarystanyň milli medeni ösüşinde — diliň, ylmyň, bilimiň ösdürilmeginde bahasyna ýetip bolmajak ähmiýete eýedir” diýmek bilen, iň oňat arzuwlaryny beýan etdi.


şu gün 15:07
1248

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri «Agro-Pack Turkmenistan 2023» halkara sergisine gatnaşdy

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow Türkmenistana iş saparynyň dowamynda wise-premýer, bilelikdäki azerbaýjan-türkmen Hökümetara toparynyň egindeş başlygy Batyr Atdaýew bilen bilelikde «Agro-Pack...

şu gün 14:29
955

Türkmenistan Stambulda «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy

Türkmenistandan wekilçilikli topar 2023-nji ýylyň 24-27-nji noýabry aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde geçirilen «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Söwda-senagat...

şu gün 14:07
790

Aşgabatda ilkinji gezek geçirilýän «Agro-Pak Türkmenistan ─ 2023» halkara sergisi öz işine başlady

Şu gün, 28-nji noýabrda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň «Agro-Pak Türkmenistan - 2023» ady bilen azyk, gaplama we oba hojalyk önümleriniň halkara sergisi öz işine başlady. Ýurdumyzda ilkinji gezek...

şu gün 08:08
1532

Niderlandlaryň Türkmenistandaky ilçisi Mejlisiň Başlygyna ynanç hatyny gowşurdy

27-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Niderlandlar Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nikolaas Ýakob Shermersden ynanç...