Raşid Meredow Fransiýanyň ilçisi bilen duşuşyk geçirdi

  • 24.05.2022 01:28
  • 3281
Raşid Meredow Fransiýanyň ilçisi bilen duşuşyk geçirdi

23-nji maýda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Fransiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Izabel Ginel bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada pikir alşyldy. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Söhbetdeşler ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge taýýardyklaryny nygtadylar. Häzirki wagtda Fransiýanyň Ýewropa Bileleşiginde başlyklyk edýändigi nazarda tutulyp, Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň gatnaşyklaryna aýratyn üns berildi. Türkmenistan bilen ÝB-niň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde sebitleýin durnuklylygy we howpsuzlygy nukdaýnazaryndan syýasy-diplomatik dialog; ykdysady, söwda, maýa goýum, şol sanda energetika we ulag hyzmatdaşlygy; ekologiýa meselesi we beýleki ugurlar kesgitlenildi.

Türkmenistanyň daşary işler ministri we Fransiýanyň ilçisi yzygiderli häsiýetde iş gatnaşyklaryny saklamak babatda ylalaşdylar.


düýn 09:54
3283

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

düýn 09:48
27957

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

31.01.2023 10:39
4183

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

31.01.2023 10:34
14099

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...