Türkmenistanyň Baş diplomaty Birleşen Arap Emirliklerindäki kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

  • 02.05.2022 01:14
  • 6808
Türkmenistanyň Baş diplomaty Birleşen Arap Emirliklerindäki kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

29-30-njy aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça BAE-niň Abu-Dabi şäherinde saparda bolan türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy Raşid Meredow saparyň birinji gününde Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministri Şeýh Abdulla bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşdy.

Ministrler ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary depginini nygtamak bilen, syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky derwaýys meseleleriň ençemesini ara alyp maslahatlaşdylar. Iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň derwaýyslygy bellenildi. Halkara guramalaryň, şol sanda BMG, YHG we beýlekileriň çäklerindäki özara hereketlere aýratyn ähmiýet berildi.

Iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklar jikme-jik ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki toparyň işjeň häsiýete eýe bolan hereketiniň goldanylmagy baradaky pikiri orta atdylar.


şu gün 12:39
29

Türkmenistan BMG-niň gurluşlarynyň ýurtda wekilçiligini artdyrmaga taýýardygyny mälim etdi

8-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Türkmenistandaky agentlikleriniň hem-de bu guramanyň sebitleýin düzümleriniň ýolbaşçylary bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi...

şu gün 12:03
17

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Wengriýanyň Premýer-ministri bilen gepleşikleri başlandy

Aşgabatda Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen ýurdumyza iş sapary amala aşyrýan Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň arasynda gepleşikler başlandy. Resmi garşylanyş dabarasy tamamlanandan soňra, taraplar...

düýn 21:51
19575

«Türkmenhowaýollary» haj parzy üçin Saud Arabystanyna 8 ýörite gatnaw gurnady

2023-nji ýylda Türkmenistanly zyýaratçylaryň Mukaddes Gurban aýynda Saud Arabystany Patyşalygyna haj parzyny berjaý etmekleri üçin «Türkmenhowaýollary» agentligi «Boeing 777-200» kysymly howa gämisinde 8 sany ýörite...

düýn 21:34
6534

Gurbanguly Berdimuhamedow Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbany kabul etdi

8-nji iýunda Aşgabada iki günlük resmi sapar bilen gelen Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban günüň ikinji ýarymynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow...