Hytaýdan gelen Berdimuhamedow we wekiliýet agzalary 3 günlük karantine gitdi

  • 06.02.2022 12:16
  • 26817
Hytaýdan gelen Berdimuhamedow we wekiliýet agzalary 3 günlük karantine gitdi

5-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidentiniň Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyran iki günlük sapary tamamlandy. Türkmen Lideriniň baştutanlygyndaky wekiliýet günüň ikinji ýarymynda Türkmenistana gaýdyp geldi. Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň Düzgünnamasyna laýyklykda, arassaçylyk kadalaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, Hytaýdan gelen wekiliýet 3 gün, ýagny ýekşenbe, duşenbe we sişenbe günlerinde karantin çärelerini berjaý edýärler.

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, 3-nji ýanwarda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde wise-premýer S.Toýlyýew Düzgünnama laýyklykda, arassaçylyk kadalaryny ýerine ýetirmek üçin Hytaýa sapardan gelnenden soň, hökmany suratda, karantin çäreleriniň berjaý edilmelidigini aýtdy. 

Bellenilişi ýaly, bu çäreleriň iň gysga wagty – 3 gün, ortaça wagty – 10 gün, iň wajyp wagty bolsa 21 gün bolmaly. Wise-premýeriň teklibinden ugur alyp, döwlet Baştutany: «Biz karantin çäreleriniň haýsy hem bolsa birini berjaý edip, arassaçylyk talaplaryna görä, iň azyndan 3 gün, ýagny ýekşenbe, duşenbe we sişenbe günlerinde karantinde bolarys» diýip habar beripdi.


düýn 08:47
3473

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy

Türkmen keşdesi ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Degişli karar Marokko Patyşalygynyň Rabat şäherinde maddy däl mirasy goramak boýunça Hökümetara komitetiniň 17-nji mejlisinde...

02.12.2022 23:53
9432

Bitaraplyk güni mynasybetli Aşgabatda we welaýatlarda konsertler geçiriler

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-9-y aralygynda Aşgabat şäherinde we welaýatlarda medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçiriler. Bu barada TmCars.info Türkmenistanyň Döwlet...

29.11.2022 16:46
15240

Apple Hytaýyň Foxconn zawodyndaky nägilelikler sebäpli 6 mln iPhone Pro ýitirip biler

Apple kompaniýasynyň Hytaýyň Çžençžou şäherindäki zawodynda bolup geçýän nägilelikler 2022-nji ýylda 6 mln iPhone Pro-nyň kem bolmagyna getirer. Bu barada Bloomberg agentligine salgylanyp, incrussia.ru habar berýär...

19.11.2022 09:10
6738

Türkmenistanda Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýer N.Amannepesowyň Hökümet mejlisinde habar berşi...