Magtymguly etrabynda stasionar-ambulatoriýa hassahanasy açyldy

  • 11.11.2021 09:10
  • 6209
Magtymguly etrabynda stasionar-ambulatoriýa hassahanasy açyldy

10-njy noýabrda Magtymguly etrabynda açylyp, ulanylmaga berlen lukmançylyk desgasy saglygy goraýyş ulgamynyň häzirki zaman düzüminiň üstüni ýetirdi. Bu desga 50 näsagy stasionar usulda hem-de 30 näsagy ambulatoriýa usulynda bejermäge niýetlenen täze hassahanadyr.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow hassahananyň açylyş dabarasynda çykyş edip, türkmenistanlylaryň saglygyny goramagyň, şäherlerde hem, oba ýerlerinde hem ilatyň ýokary hilli, halkara ölçeglere kybap gelýän lukmançylyk hyzmatlaryna elýeterliligini üpjün etmegiň hormatly Prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna çykarylandygyny belledi.

Iki gatly binalar toplumyndan ybarat bolan bu hassahana Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň, Awstriýanyň, Türkiýäniň, Polşanyň, Şwesiýanyň, Ispaniýanyň, Slowakiýanyň, Belgiýanyň, Niderlandlaryň, ABŞ-nyň we Koreýa Respublikasynyň dünýä belli kompaniýalarynyň iň täze ýöriteleşdirilen enjamlary bilen üpjün edildi. Bu ýerde ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlarynyň dürli görnüşleri üçin ähli şertler döredildi.

Hassahanada kabul ediş, maslahat beriş, funksional-anyklaýyş, iç keselleri, çaga keselleri, tiz kömek we beýleki bölümler göz öňünde tutuldy. Şeýle hem onuň düzümine barlaghana we gan banky girýär.

Operasiýa bölümi Germaniýanyň «Olympus» kompaniýasynyň «Various» monitorly laparoskop enjamy bilen enjamlaşdyryldy, ol garyn boşlugynyň agzalarynda az şikesli operasiýalary geçirmek üçin giň mümkinçilikleri döredýär.

Fizioterapiýa bölüminde oturdylan owkalama sekileri, el-aýaklaryň iri we ownuk bogunlarynyň çeýeligini dikeltmek üçin enjam, wakuum, elektrik, magnit — mikroyrgyldyly we lazer terapiýasy üçin enjamlar operasiýalardan, şikes ýetmelerinden soňra näsaglaryň sagalmagyna, zähmet ukyplylygyny çalt dikeltmäge, maýyplygyň öňüni almaga niýetlenendir.


12.07.2024 11:50
11029

Kosmosa uçuşlar astronawtlaryň bedeninde üýtgeşmeleri döredýär

Barlaglar kosmosa uçuşlaryň adamyň bedenine düýpli täsir ýetirip biljekdigini  görkezýär. NASA we beýleki guramalar tarapyndan geçirilen soňky barlaglar kosmosda bolmagyň hromosomlaryň ujundaky gorag “gapaklary”...

08.07.2024 14:25
6805

Wolgogradda hirurglar hassa armirlenen emeli damarlary oturdyp, ony halas etdiler

Wolgogradda (RF) lukmanlar aorta anewrizmli we böwrek arteriýalary zeperli näsaga armirlenen emeli damarlary oturtmak bilen täsin operasiýany şowly amala aşyrdylar diýip, RBK habar berýär. Aýal ýarawsyzlygyny meýilnamalaýyn...

05.07.2024 18:46
7835

ABŞ-da prostata mäziniň soňky derejeli rak keselini düýbünden ýok edýän derman tassyklanyldy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) Syncromune biofarmasewtika kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen SYNC-T SV-102 dermanyna dessin tassyklanmaga degişli statusyny...

04.07.2024 15:23
17012

600-e golaý hünärmen Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetini tamamlady

600-e golaý ýaş hünärmen Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde okuwyny tamamlady. Bu barada THP habar berýär. Uçurymlaryň bir bölegi lukmançylyk uniwersitetiniň kliniki kafedralarynda...