Microsoft Apple-den öňe geçip, dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy

  • 31.10.2021 10:06
  • 2729
Microsoft Apple-den öňe geçip, dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy

Microsoft dünýädäki iň gymmat kompaniýa boldy. Onuň kapitallaşdyrmasy, takmynan, 2,46 trln dollara ýetdi. Şeýlelik bilen, Bill Geýtsiň kompaniýasy bir ýyldan gowrak wagt bäri birinji orny eýeleýän Apple-i ornundan gysyp çykardy. Bu barada “Forbes” žurnaly söwda maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. Muny news.ru ýetirýär.

Häzirki wagtda Apple kompaniýasynyň kapitallaşdyrmasy ýakynda neşir edilen çärýek hasabatynyň maglumatlaryndan soň paýnamalaryň bahasynyň 4% pese düşmegi esasynda 2,41 trln dollara barabardyr. Kompaniýanyň girdejisi analitikleriň çak edişinden pes boldy. 

Şol bir wagtyň özünde, Microsoft-yň paýnamalary, tersine, 3,5%-den gowrak ýokarlanýar. Şu hepdede neşir edilen hasabat kompaniýanyň ynamly ösüş depginlerini görkezýär. Kapitallaşdyrmasy boýunça iň uly kompaniýalaryň sanawynda üçünji orny 2,01 trln dollar bilen Saudi Aramco eýeleýär.

Bulardan başga-da, käbir kompaniýalaryň bazar bahasy 1 trln dollardan geçýär. Olaryň arasynda Google Alphabet ($1,95 trln) we Amazon ($1,68 trln) bar. Ýakynda olaryň hataryna Ilon Maskyň elektromobil öndüriji kompaniýasy – 1 trln dollara ýeten Tesla hem goşuldy. 

Şeýle-de bolsa, Bill Geýtsiň özüniň reýtingi aýrylyşandan soň rekord derejede pese gaçdy. Ol 30 ýylyň içinde ilkinji gezek “Forbes” žurnaly boýunça iň baý adamlaryň reýtinginde dördünji orna düşdi. Häzirki wagtda Geýtsiň kapitaly 134 mlrd dollara barabar.


17.11.2022 16:59
11079

Mask Teslanyň baş direktory wezipesine mümkin bolan oruntutaryny saýlady

Telekeçi Ilon Mask Tesla kompaniýasynyň baş direktorynyň wezipesine bellenjek mümkin bolan dalaşgäri kesgitledi. Bu barada çarşenbe güni korporasiýanyň direktorlar geňeşiniň agzasy Jeýms Merdokyň beýannamasyna...

14.11.2022 13:46
6436

Apple-iň kapitalizasiýasy bir günde 191 mlrd dollara çykdy

Amerikanyň Apple korporasiýasynyň bazar bahasy oktýabr aýynda ABŞ-da puluň hümmetiniň gaçyşynyň haýallamagy sebäpli, penşenbe güni rekord 191 mlrd dollara çykdy. Bu barada anna güni Business Insider portaly habar...

13.11.2022 11:57
7111

Amazon 1 trln dollaryny ýitiren dünýäde ilkinji kompaniýa boldy

Elektron söwda bazarynda iň iri kompaniýalaryň biri bolan Amazon dünýäde bazar bahasy bilen 1 trln dollar puluny ýitiren jemgyýetçilik guramasy boldy diýip, Bloomberg agentligi ýazdy.  Neşiriň ýazmagyna görä, 2022...

09.11.2022 11:26
8988

2022-nji ýylyň iň gymmat kompaniýalary yglan edildi

Interbrand-yň profil gory 2022-nji ýylda dünýäde iň gymmat kompaniýalaryň reýtingi bilen tanyşdyrdy. Apple ýene-de sanawyň başyny çekdi. Apple kompaniýasy on ýyl bäri yzygider birinji ýerde durýar. Şu ýyl korporasiýanyň...