Saglygy goraýyş işgärleriniň uly topary ýubileý medal we ýadygärlik nyşany bilen sylaglanyldy

  • 12.10.2021 08:51
  • 5561
Saglygy goraýyş işgärleriniň uly topary ýubileý medal we ýadygärlik nyşany bilen sylaglanyldy

Garaşsyz döwletimiziň öňünde bitiren hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal, yhlasly zähmetini nazara alyp, şeýle hem Bitarap döwletimiziň beýik Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy hem-de Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli, Gurbanguly Berdimuhamedow saglygy goraýyş işgärleriniň uly toparyny «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly
Türkmenistanyň ýubileý medaly hem-de ýadygärlik nyşany bilen sylaglamak hakynda degişli Karara we Permana gol çekdi.

Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli 10-njy oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde geçirilen halkara ylmy maslahatyň öň ýanynda saglygy  goraýyş işgärlerine döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy geçirildi.


düýn 22:45
1269

AIW-e garşy täze derman synaglarda 100% netije görkezdi

AIW-niň ýaş zenanlaryň arasynda giň ýaýran ýurtlary bolan Günorta Afrikada we Ugandada bu keseliň öňüni alýan täze dermanyň - lenakapawiriň kliniki synaglary tamamlandy. Amerikanyň Gilead Sciences biofarmakologiki...

12.07.2024 11:50
11298

Kosmosa uçuşlar astronawtlaryň bedeninde üýtgeşmeleri döredýär

Barlaglar kosmosa uçuşlaryň adamyň bedenine düýpli täsir ýetirip biljekdigini  görkezýär. NASA we beýleki guramalar tarapyndan geçirilen soňky barlaglar kosmosda bolmagyň hromosomlaryň ujundaky gorag “gapaklary”...

08.07.2024 14:25
6890

Wolgogradda hirurglar hassa armirlenen emeli damarlary oturdyp, ony halas etdiler

Wolgogradda (RF) lukmanlar aorta anewrizmli we böwrek arteriýalary zeperli näsaga armirlenen emeli damarlary oturtmak bilen täsin operasiýany şowly amala aşyrdylar diýip, RBK habar berýär. Aýal ýarawsyzlygyny meýilnamalaýyn...

05.07.2024 18:46
7943

ABŞ-da prostata mäziniň soňky derejeli rak keselini düýbünden ýok edýän derman tassyklanyldy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) Syncromune biofarmasewtika kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen SYNC-T SV-102 dermanyna dessin tassyklanmaga degişli statusyny...