Türkmen gurluşykçylary Wýetnama iş saparyna iberiler

Türkmen gurluşykçylary Wýetnama iş saparyna iberiler

4-nji iýunda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde degişli ýolbaşçylar bilen türkmen gurluşykçylaryny hünär taýdan kämilleşdirmek, olaryň ösen döwletlerden bolan hyzmatdaşlar bilen tejribe alyşmaklaryny guramak maksady bilen, täze döredilen komitet tarapyndan bu ugra degişli hünärmenlerden, gurluşykçylardan ybarat topary döredip, Wýetnama iş saparyna ugratmak bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdy.

Komitetiň başlygy D.Orazow ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyklar üçin zerur bolan mermer daşlaryny ykdysady taýdan amatly ýagdaýda getirmek maksady bilen, dünýäniň dürli ýurtlarynyň işewür düzümleri, şol sanda Wýetnamyň önümçilik düzümleri bilen mermer daşyny almak we hünärmenleri okatmak boýunça degişli gepleşikleriň geçirilendigini habar berdi. Türkmen gurluşykçylarynyň hünär derejesiniň we tejribesiniň ýokarlandyrylmagy meýilleşdirilen gurluşyklaryň ýokary hilini hem-de olaryň häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmegini üpjün eder.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda dünýä ülňülerine laýyk gelýän gurluşyk serişdeleriniň ulanylmagy, şolaryň ýerli tebigy-howa şertlerine we ýokary ekologik kadalara, bildirilýän beýleki talaplara, hususan-da, milli bezeg aýratynlyklaryna doly laýyk gelmegi häzirki günüň möhüm talaby bolup durýar. Şunda gurluşykçylaryň hünär taýdan kämilleşmegine wajyp orun degişlidir.