Iş maslahaty: Serdar Berdimuhamedow Daşoguzyň häkimine nägilelik bildirdi

Iş maslahaty: Serdar Berdimuhamedow Daşoguzyň häkimine nägilelik bildirdi

30-njy maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna, öňde boljak şanly senelere ýokary derejede taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Döwlet Baştutany, ilki bilen, welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlaryny diňledi. Olar şu günler welaýatlarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, galla oragyna guramaçylykly girişmek, şol bir wagtyň özünde gowaça agrotehniki kadalara laýyklykda ideg işlerini geçirmek we sebitleriň durmuş düzümini kämilleşdirmek ugrunda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdiler. Prezident Serdar Berdimuhamedow Çagalary goramagyň halkara güni, Bütindünýä welosiped güni hem-de Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda häkimlere degişli görkezmeleri berdi.

Iş maslahatynda döwlet Baştutany Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabatyny diňläp, welaýatyň oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan işleriň depgininiň pesdigini belläp, onuň guramaçylyk derejesine nägilelik bildirdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew şu günler ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýetişdirilen bugdaý hasylyny ýitgisiz ýygnap almak boýunça ýaýbaňlandyrylan taýýarlyk işleriniň derejesi, gowaça ekilen meýdanlarda alnyp barylýan ideg işleri we ýazlyk ýeralmadan, gök-bakja ekinlerinden ýokary hasyl almak ugrunda amala aşyrylýan hemmetaraplaýyn tagallalar barada hasabat berdi. Şeýle hem wise-premýer şu günler dowam edýän pile taýýarlamak möwsümini netijeli jemlemek maksady bilen, Ahal we Balkan welaýatlarynda bu işleriň bellenilen möhletlere laýyklykda dowam edýändigini aýtdy.