Daşoguzda sebitde deňi-taýy bolmadyk onkologiýa hassahanasy açyldy

Daşoguzda sebitde deňi-taýy bolmadyk onkologiýa hassahanasy açyldy

27-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýat köpugurly hassahanasy bilen birlikde, 150 orunlyk täze onkologiýa hassahanasynyň açylyş dabarasyna hem gatnaşdy. Döwlet Baştutany aýdym-saz we tans toparlarynyň şowhunly çykyşlary astynda toý bagyny kesip, döwrebap lukmançylyk desgasynyň aýry-aýry bölümleriniň işi bilen ýakyndan tanyşdy.

Daşoguz şäherinde gurlan täze onkologiýa hassahanasy umumy meýdany 5,9 gektara deň bolan 6 bölekden, 3 gatly bejeriş bölümli binalar toplumyndan, operasion we laborator-anyklaýyş, maslahat beriş bölümlerinden, hojalyk hem-de tehniki binalardan ybaratdyr. Onda maslahat beriş we anyklaýyş, endoskopiýa, barlaghana, 50 orunlyk umumy onkologiýa, 50 orunlyk radiologiýa, 20 orunlyk himiýaterapiýa, 20 orunlyk gematologiýa, 10 orunlyk polliatiw hem-de 12 orunlyk anesteziologiýa we reanimasiýa bölümleri hereket edýär. Ýeri gelende daşary ýurtly bilermenler tarapyndan Daşoguz şäherinde gurlan täze hassahanalara halkara güwänamalaryň gowşurylandygyny-da nygtamak gerek.

Daşoguz welaýat onkologiýa hassahasy hem, täze köpugurly hassahana hem Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Ýaponiýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Niderlandlar Patyşalygy, Çehiýa, Daniýa, Finlýandiýa, Beýik Britaniýa ýaly döwletleriň öňdebaryjy öndürijileriniň iň kämil lukmançylyk we tehniki enjamlary, saglygy goraýyş maksatly beýleki serişdeleri bilen üpjün edilendir.

Täze lukmançylyk edaralarynda zähmet çekjek hünärmenler bolsa ýurdumyzyň merkezi hassahanalarynda, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde, Türkiýede, Russiýada hünär kämilleşdiriş okuwlaryny geçen tejribeli lukmanlardyr.