Türkmenistanda şu hepdede garaşylýan howa maglumaty

Türkmenistanda şu hepdede garaşylýan howa maglumaty

Şu hepde Türkmenistanda howanyň esasan açyk we yssy bolmagyna garaşylýar. Howa maglumaty gullugy ýurdumyzyň käbir sebitlerinde güýçli şemalyň bolmagy mümkin diýip çaklaýar.

Aşgabatda we Ahal welaýatynda  duşenbe we sişenbe günleri termometriň sütünjigi +34 — +35 derejäni görkezer. Çarşenbe güni temperatura +29 derejä, penşenbe güni bolsa +27-ä çenli aşaklar. Anna güni temperatura +30 derejä çykar diýip çaklanylýar. Dynç günleri howanyň +33 derejä çenli gyzmagy mümkin.

Balkan welaýatynda duşenbe güni temperaturanyň +36 derejä ýetmegi mümkin, ýöne sişenbe güni welin, tizligi sekuntda 15 metre ýetýän güýçli şemaldan soň, yssy +30 derejä çenli düşüşer. Çarşenbede temperatura +27 derejä, penşenbe güni bolsa +25 derejä çenli aşaklar diýip garaşylýar. Howa maglumaty gullugy anna güni howa +30 dereje bolar diýip çaklaýar. Dynç günleri howa +32 derejä çenli gyzar.

Daşoguz welaýatynda duşenbe güni howanyň +31 derejä çenli gyzmagy mümkin, sişenbede bolsa temperatura +35 derejä ýeter. Çarşenbe gününden başlap, temperaturanyň +28 derejä çenli aşaklamagyna garaşylýar. Penşenbe güni termometriň sütünjigi +26-a düşer. Howa maglumaty gullugy anna güni temperatura +29 derejä çenli, şenbe we ýekşenbe günleri bolsa +32 derejä çenli ýokarlanar diýip çaklaýar.  

Mary welaýatynda duşenbe güni howa +31derejä çenli gyzsa, onda sişenbede gyzgynlyk hasam artyp, +40 derejä ýeter. Çarşenbe güni özi bilen tizligi sekuntda 17 metre ýetýän güýçli şemal getirer, yssy bolsa biraz düşüşip, +34 dereje bolar. Penşenbe günem, anna günem howanyň +31 dereje bolmagyna garaşylýar. Dynç günleri termometriň sütünjigi +34 derejä ýetmegi mümkin.

Lebap welaýatynda  duşenbe güni howa +30-a çenli gyzar. Sişenbe we çarşenbe günleri temperatura +37 derejä ýeter, şeýle-de, çarşenbe güni şemalyň güýjäp, tizligi sekuntda 15 metre ýetmegi mümkin. Penşenbe güni şemalyň güýji tizligi sekuntda 17 metre ýeter diýip garaşylýar, temperatura bolsa +31 derejä çenli peseler. Anna güni howanyň +30 dereje bolmagyna garaşylýar. Dynç günleri howa +34 derejä çenli gyzar we aňryçäk tizligi sekuntda 15 metre ýetýän şemalyň bolmagyna garaşylýar.