Türkmenistana çagalaryň meýilnamalaýyn immunizasiýasy üçin esasy sanjymlar getirildi

Türkmenistana çagalaryň meýilnamalaýyn immunizasiýasy üçin esasy sanjymlar getirildi

Geçen şenbe güni ýörite uçar gatnawy bilen Türkmenistana çagalaryň meýilnamalaýyn immunizasiýasy üçin esasy sanjymlar getirildi diýip, ÝUNISEF-iň wekili Mohammad Faýazi ýerli metbugata habar berdi. Sanjymlar türkmen hökümeti bilen halkara guramanyň hyzmatdaşlygynyň çäginde 2022-nji ýylyň dowamynda ilkinji gezek getirildi.

Sanjymlaryň hataryna inçekeseli anyklaýjylar we:

  • poliomiýelite;
  • gyzamyga;
  • epidemiýa häsiýetli hapgyrtma we gyzylja;
  • inçekesele;
  • rotawirusa;
  • täjihoraza;
  • bürmek anatoksinine  we gökbogma garşy dermanlar girýär.

Getirilen däri-dermanlaryň ählisini Türkmenistan öz hasabyna satyn aldy we ýurduň ähli çagalaryna meýilnamalaýyn sanjymlary etmekde ulanylar diýip, ÝUNISEF-iň wekili nygtady.
Sanjymlar adamlara waksinanyň peýdasyny we onuň howpsuzdygyny düşündirmek maksady bilen, her ýylyň aprel aýynda Ýewropa sebitinde geçirilýän Ýewropa immunizasiýa hepdeliginiň geçýän döwründe getirildi.
2019-njy ýyldan başlap, Türkmenistanda senenama boýunça geçirilýän sanjymlar BSGG-niň maslahatlaryna doly laýyklykda, türkmenistanlylary möhüm sanjymlar bilen muzdsuz üpjün etmek arkaly amala aşyrylýar.