Türkmenistana çagalaryň meýilnamalaýyn immunizasiýasy üçin esasy sanjymlar getirildi

  • 27.04.2022 10:56
  • 18726
Türkmenistana çagalaryň meýilnamalaýyn immunizasiýasy üçin esasy sanjymlar getirildi

Geçen şenbe güni ýörite uçar gatnawy bilen Türkmenistana çagalaryň meýilnamalaýyn immunizasiýasy üçin esasy sanjymlar getirildi diýip, ÝUNISEF-iň wekili Mohammad Faýazi ýerli metbugata habar berdi. Sanjymlar türkmen hökümeti bilen halkara guramanyň hyzmatdaşlygynyň çäginde 2022-nji ýylyň dowamynda ilkinji gezek getirildi.

Sanjymlaryň hataryna inçekeseli anyklaýjylar we:

  • poliomiýelite;
  • gyzamyga;
  • epidemiýa häsiýetli hapgyrtma we gyzylja;
  • inçekesele;
  • rotawirusa;
  • täjihoraza;
  • bürmek anatoksinine  we gökbogma garşy dermanlar girýär.

Getirilen däri-dermanlaryň ählisini Türkmenistan öz hasabyna satyn aldy we ýurduň ähli çagalaryna meýilnamalaýyn sanjymlary etmekde ulanylar diýip, ÝUNISEF-iň wekili nygtady.
Sanjymlar adamlara waksinanyň peýdasyny we onuň howpsuzdygyny düşündirmek maksady bilen, her ýylyň aprel aýynda Ýewropa sebitinde geçirilýän Ýewropa immunizasiýa hepdeliginiň geçýän döwründe getirildi.
2019-njy ýyldan başlap, Türkmenistanda senenama boýunça geçirilýän sanjymlar BSGG-niň maslahatlaryna doly laýyklykda, türkmenistanlylary möhüm sanjymlar bilen muzdsuz üpjün etmek arkaly amala aşyrylýar.


02.02.2023 09:35
15531

Alymlar: süýt goşulanda kofe has peýdaly bolýar

Ýewropaly molekulýar biologlar süýt beloklarynyň kofe kislotasynyň we kofe dänesinde bar bolan beýleki antioksidantlaryň täsirini ýokarlandyrýandygyny anykladylar. Bu çişmäniň has işjeň öňüni almaga we immun öýjükleriniň...

23.01.2023 15:14
28066

Gurbanguly Berdimuhamedow Nazarbaýewe operasiýadan soň, tiz sagalmagyny arzuw etdi

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Arkadag — türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýewe geçirilen operasiýa bilen baglylykda...

02.01.2023 23:35
28064

Ýanwar aýynyň başynda güýçli magnit hadysasynyň bolmagyna garaşylýar

Geomagnit durnuksyzlygy eýýäm ýanwar aýynyň ilkinji günlerinden başlap işjeň häsiýete eýe bolar. Bu barada Gismeteo portaly habar berýär diýip, Report ýazýar. 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda güýçli magnit hadysasynyň bolmagyna...

10.12.2022 17:33
41986

Dünýädäki iň gymmat derman ulanylyş üçin tassyklandy

ABŞ-nyň Iýmit önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline sanitar gözegçilik edarasy ganyň goýalmak ukybynyň bozulmagy bilen B gemofiliýasynyň gen bejergisi üçin ilkinji serişde Hemgenix-i tassyklady. Onuň bahasy...