Iş maslahaty: Serdar Berdimuhamedow sebitlerdäki işler baradaky hasabatlary diňledi

Iş maslahaty: Serdar Berdimuhamedow sebitlerdäki işler baradaky hasabatlary diňledi

25-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda sebitlerde alnyp barylýan oba hojalyk işleri baradaky hasabatlar diňlenildi.

Iş maslahatynda, ilki bilen, welaýatlaryň häkimleri bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek üçin ak ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak, bugdaýyň zyýankeşleriniň öňüni almak, olara garşy bioönümleri ulanmak işleriniň agrotehniki kadalara laýyk geçirilişi, ýazlyk ýeralmanyň we soganyň bol hasylyny ýetişdirmek üçin bu ekinlere ideg etmek işleri hem-de medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşyklarynyň alnyp barlyşy barada hasabat berdiler.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi. Şu günler ýurdumyzyň welaýatlarynda ýetişdirilýän bugdaýa ideg işleri agrotehniki kadalara laýyklykda amala aşyrylýar. Ýurdumyzda ýüpekçiligi ösdürmek boýunça döwlet derejesinde döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanylyp, şu günler ýüpek gurçugyna ideg etmek işleri talabalaýyk ýerine ýetirilýär.

​ Döwlet Baştutany hasabatlary diňläp, gowaça ekişini talabalaýyk geçirmek we bellenen agrotehniki möhletde tamamlamak boýunça alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny nygtady.