Şu gün Türkmenbaşyda täze köpugurly hassahana açylýar

Şu gün Türkmenbaşyda täze köpugurly hassahana açylýar

Şu gün — 15-nji aprelde Türkmenbaşy şäherinde täze köpugurly hassahananyň açylyş dabarasy geçiriler. Oňa taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada 14-nji apreldäki Hökümetiň göçme mejlisinde hasabat berildi.

Bellenilişi ýaly, “Ussat inžener” hususy kärhanasy tarapyndan gurlan 400 orunlyk köpugurly hassahanada bölümleriň 27-si bolup, olarda näsaglaryň ýatymlaýyn we gatnaw şertlerinde bejergi almaklary hem-de saglygyny dikeltmekleri üçin zerur şertler döredildi.
Köpugurly toplum dünýäniň esasy önüm öndürijileriniň döwrebap innowasion enjamlary bilen üpjün edildi. Saglygy goraýyş hyzmatlarynyň amala aşyrylmagy üçin zerur maglumatlaryň ýokary tizlikde alşylmagy boýunça hassahananyň ähli bölümlerinde sanly ulgam arkaly özara arabaglanyşyk ýola goýuldy.