Toyota ýertitreme sebäpli Ýaponiýada 18 önümçilik hatarynyň işini togtadar

Toyota ýertitreme sebäpli Ýaponiýada 18 önümçilik hatarynyň işini togtadar

Ýaponiýada iň uly awtomobil öndüriji kompaniýa bolan Toyota Motor penşenbe gününe geçilýän gije bolup geçen güýçli ýertitreme sebäpli ýurduň içindäki 11 zawodynda 18 önümçilik hatarynyň işini togtatmak kararyna geldi. Bu barada korporasiýanyň saýtynda ýerleşdirilen beýannamada aýdylýar diýip, TASS habar berýär.

Bellenilişi ýaly, zawoda baglylykda togtadyş 21-nji martdan 23-nji mart aralygynda dowam eder.

7,3 bal ululykdaky ýertitreme Ýaponiýanyň demirgazyk-gündogarynda bolup geçdi. Soňrak ýerli seýsmologlar onuň ululygyny 7,4 bala çenli ýokarlandyrdylar. Onuň ýüze çykan ýeri Fukusima prefekturasyndan gündogarda Ýuwaş ummanda bolup, merkezi 60 km çuňlukda ýerleşýär. Ýertitreme ýurduň demirgazyk-gündogar kenarýakasy üçin sunami howpuny döretdi. Fukusima we Miýagi prefekturalarynyň kenarlaryna, takmynan, 20 sm beýiklikdäki tolkunlar ýetdi. 

Ýapon KHBS-i we ýurduň dürli prefekturalaryndan halasgärler ýertitremesi sebäpli üç adamyň aradan çykandygy we azyndan 222 adamyň zyýan çekendigi barada habar berdiler. Ýaponiýanyň premýer-ministri Fumio Kisida parlamentde çykyş etmek bilen, eýýäm dört adamyň ýertitremäniň pidasy bolup biljekdigini aýtdy. Tebigy betbagtçylyk elektrik energiýasynyň öçmegine, demir ýol gatnawlarynda bökdençliklere getirdi. Häzirki wagtda tebigy betbagtçylygyň netijelerini ýok etmek boýunça işler alnyp barylýar.