Toyota ýertitreme sebäpli Ýaponiýada 18 önümçilik hatarynyň işini togtadar

  • 19.03.2022 18:45
  • 14319
Toyota ýertitreme sebäpli Ýaponiýada 18 önümçilik hatarynyň işini togtadar

Ýaponiýada iň uly awtomobil öndüriji kompaniýa bolan Toyota Motor penşenbe gününe geçilýän gije bolup geçen güýçli ýertitreme sebäpli ýurduň içindäki 11 zawodynda 18 önümçilik hatarynyň işini togtatmak kararyna geldi. Bu barada korporasiýanyň saýtynda ýerleşdirilen beýannamada aýdylýar diýip, TASS habar berýär.

Bellenilişi ýaly, zawoda baglylykda togtadyş 21-nji martdan 23-nji mart aralygynda dowam eder.

7,3 bal ululykdaky ýertitreme Ýaponiýanyň demirgazyk-gündogarynda bolup geçdi. Soňrak ýerli seýsmologlar onuň ululygyny 7,4 bala çenli ýokarlandyrdylar. Onuň ýüze çykan ýeri Fukusima prefekturasyndan gündogarda Ýuwaş ummanda bolup, merkezi 60 km çuňlukda ýerleşýär. Ýertitreme ýurduň demirgazyk-gündogar kenarýakasy üçin sunami howpuny döretdi. Fukusima we Miýagi prefekturalarynyň kenarlaryna, takmynan, 20 sm beýiklikdäki tolkunlar ýetdi. 

Ýapon KHBS-i we ýurduň dürli prefekturalaryndan halasgärler ýertitremesi sebäpli üç adamyň aradan çykandygy we azyndan 222 adamyň zyýan çekendigi barada habar berdiler. Ýaponiýanyň premýer-ministri Fumio Kisida parlamentde çykyş etmek bilen, eýýäm dört adamyň ýertitremäniň pidasy bolup biljekdigini aýtdy. Tebigy betbagtçylyk elektrik energiýasynyň öçmegine, demir ýol gatnawlarynda bökdençliklere getirdi. Häzirki wagtda tebigy betbagtçylygyň netijelerini ýok etmek boýunça işler alnyp barylýar. 


düýn 09:51
9487

Toyota üçülenji ýyl bäri dünýäde iň köp awtoulag satan korporasiýadyr

Korporasiýanyň hasabatyna görä, Toyota 2022-nji ýylda 10,48 million awtoulag satdy. Bu bir ýyl ozalkydan 0,1% azdyr. Şeýle-de bolsa, Ýaponiýanyň bu konserni indi  üçülenji ýyldyr dünýäde №1 awtoulag öndüriji adyny...

27.01.2023 01:44
18359

Akio Toýoda Toyota-yň prezidenti wezipesinden aýrylýar

2009-njy ýyldan bäri Ýaponiýanyň iň iri awtoulag öndürijisi Toyota Motor-a ýolbaşçylyk eden Akio Toýoda kompaniýanyň prezidenti wezipesinden aýrylar. Bu barada penşenbe güni kompaniýanyň metbugat gullugy habar...

26.01.2023 12:42
31732

2022-nji ýylda dünýäde iň köp satylan awtoulaglar belli edildi

«Motor1» neşiri we JATO Dynamics konsalting şereketi  dünýäniň iri ýurtlarynda awtoulag satuwynyň netijelerini seljerdi we 2022-nji ýylda iň meşhur awtoulaglaryň adyny aýtdy. Hytaý, 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende...

25.01.2023 13:12
9619

BMW 50th Anniversary Edition ýörite modifikasiýaly BMW-niň 5-nji seriýasyny hödürledi

BMW kompaniýasy Ýaponiýada BMW-niň 5-nji seriýasynyň 50 ýyllygyna bagyşlanan 50th Anniversary Edition-iň ýubileý modifikasiýasyny hödürledi. Bu çykyş BMW 523d xDrive, 530e we 523d xDrive Touring üçin elýeterli...