Lukmany-terapewt G.Ataýewe Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen at dakyldy

Lukmany-terapewt G.Ataýewe Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkeziniň çagalar bölüminiň diş lukmany-terapewti Gurbannazar Ataýewe Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen at dakyldy.

Bellenilişi ýaly, bu hormatly at Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny berkitmekde, milli däp-dessurlarymyzy ösdürmekde, mähriban halkymyzyň agzybirligini, jebisligini pugtalandyrmakda, ýaş nesillerimize edep-terbiýe bermekde uly işleri bitirýändigini hem-de durmuşda asylly görelde görkezýändigini nazara alyp berildi.