Raşid Meredow «Hindistan – Merkezi Aziýa» dialogynyň mejlisine gatnaşdy

Raşid Meredow «Hindistan – Merkezi Aziýa» dialogynyň mejlisine gatnaşdy

19-njy dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Nýu-Delide geçirilen «Hindistan – Merkezi Aziýa» dialogynyň ministrler derejesindäki üçünji duşuşygynyň işine gatnaşdy. Duşuşyga Hindistan Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy R.Meredow Merkezi Aziýa döwletleriniň Hindistan bilen syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlardaky özara hereketleriniň sazlaşykly ösdürilýändigini belledi.

Ministrler Owganystandaky ýagdaýlar boýunça hem pikir alyşdylar we ýurduň parahatçylykly, howpsuz hem-de durnukly ösüşini goldaýandyklaryny nygtamak bilen, bu ugurda onuň özbaşdaklygyna, jebisligine we territorial bitewüligine hem-de döwletiň içerki işlerine gatyşylmazlygyna hormat goýýandyklaryny belläp geçdiler.

Forumyň barşynda bilim we ylym, saglygy goraýyş hem-de lukmançylyk ulgamlarynda hyzmatdaşlyk etmäge özara gyzyklanma bildirilýändigi beýan edildi. COVID-19 ýaýramagynyň öňüni almak meseleleri hem ara alnyp maslahatlaşyldy.