Daşkentde «Italiýa — Merkezi Aziýa» düzüminde ministrler maslahaty geçirildi

Daşkentde «Italiýa — Merkezi Aziýa» düzüminde ministrler maslahaty geçirildi

8-nji dekabrda Daşkent şäherinde «Italiýa — Merkezi Aziýa» düzüminde ikinji ministrler maslahaty geçirildi.

Gibrid görnüşde geçirilen çärä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Italiýanyň daşary syýasy edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle-de Ýewropa Bileleşiginiň wekilleri gatnaşdy. Türkmenistanyň wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow ýolbaşçylyk etdi.  
Maslahatyň dowamynda wekiliýetleriň ýolbaşçylary halkara we sebit gün tertibiniň wajyp meseleleri, şol sanda syýasat, ykdysadyýet, energetika, ynsanperwer ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljekki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow özüniň sanly wideoýüzlenmesinde ýurtlarymyzyň dünýä syýasatynyň iň wajyp meseleleri boýunça pikirleriniň köplenç halatda gabat gelýändigini ýa-da meňzeşdigini, hem-de emele gelen köptaraplaýyn dialogyň parahatçylygy we durnuklylygy berkitmäge gönükdirilen bolup, parahatsöýüjilik we ynanyşmak ýörelgelerine ygrarlydygyny görkezýändigini belledi.
Maslahatyň çäklerinde «Italiýa bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky ylmy hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekki mümkinçilikleri» atly tegelek stol hem gurnaldy.