Adamlar geljekde haty teni bilen okap bilerler

Adamlar geljekde haty teni bilen okap bilerler

Barlagçylar islendik dildäki teksti titremä - wibrasiýa öwrüp bilýän ýeňlige meňzeş enjamy döretdiler. Munuň netijesinde islendik daşary ýurt diline düşünip bolýar. Bu barada Eýndhowen Tehnologiýa uniwersitetine salgylanyp, ferra.ru habar berýär.

Ulgam şeýle tertipde işleýär: ilki bilen kompýuter programmasy teksti iňlis diline terjime edýär, soň ony ses birliklerine, ses birliklerini bolsa titremä öwrülýär. Şunuň bilen baglylykda, her sesiň öz titremesi bolýar. Ony ýeňligiň kömegi bilen eliň arkaly duýup bolýar.
Ylmy barlaga gatnaşyjylaryň biri her iki günden bir gezek bir sagat türgenleşip, titremäniň dilini bir aýda düşündirmegi öwrendi. Indi ol titremeleriň kömegi bilen adamlara düşünip biler.
Gözleg topary ýeňligiň önümçiliginiň üstünde bir ýyl bäri işleýär we täze oýlap tapyşy hasam kämilleşdirmek isleýär.