Türkmenistanyň Prezidenti welaýat häkimlerine ýubileý medallaryny gowşurdy

Türkmenistanyň Prezidenti welaýat häkimlerine ýubileý medallaryny gowşurdy

Döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandyklary üçin hem-de Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken yhlasly we göreldeli zähmetini nazara alyp, şeýle hem Bitarap döwletimiziň beýik Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy hem-de Hasyl toýy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti degişli Permana gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Ahal welaýatynyň häkimi Ýazmuhammet Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Taňryguly Rejepgulyýewiç Atahallyýew, Daşoguz welaýatynyň häkimi Nazarmyrat Geldimyradowiç Nazarmyradow, Lebap welaýatynyň häkimi Şöhrat Annagurbanowiç Amangeldiýew we Mary welaýatynyň häkimi Döwranberdi Orazberdiýewiç Annaberdiýew «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly ýubileý medal bilen sylaglanyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti şeýle hem baýramçylygyň öňüsyrasynda köp sanly oba zähmetkeşlerini, tapawutlanan daýhanlary «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen sylaglady.

Belläp geçsek, 14-nji noýabrda Türkmenistanda Hasyl toýy giňden bellenildi. Baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň oba hojalyk önümleriniň uly sergisi guraldy.