Türkmenistan Owganystandaky çökgünligi kadalaşdyrmak boýunça gepleşiklere işjeň gatnaşýar

Türkmenistan Owganystandaky çökgünligi kadalaşdyrmak boýunça gepleşiklere işjeň gatnaşýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň howpsyzlyk, harby we hukuk meseleleri boýunça orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Çary Amanow Nýu-Delide Owganystan boýunça geçirilen halkara duşuşyga gatnaşdy. Duşuşyga Russiýanyň, Hindistanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlary hem gatnaşdylar.

Hindistanyň Daşary işler ministrliginiň saýtynda beýan edilen maglumata görä, duşuşyga gatnaşyjylar Owganystanda ähli etniki toparlaryň wekilleriniň gatnaşmagynda inklýuziw hökümetiň düzülmeginiň zerurdygyny nygtadylar. Taraplar bu işde BMG-niň ornuny belläp, bu guramanyň Owganystanda öz işini geljekde-de alyp barmagyny gazanmagyň ähmiýetli boljakdygyny aýtdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar Owganystanda durmuş-ykdysady, ynsanperwer ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagyna biynjalyklyk bildirip, owgan halkyna gyssagly ynsanperwerlik kömegini bermegiň zerurdygyna ünsi çekdiler.

Bellenilişi ýaly, Owganystanyň çäkleri terrorçylykly hereketleri amala aşyrmak we olary maliýeleşdirmek üçin ulanylmaly däldir. Şoňa görä-de, taraplar terrorçylykly hereketleriň ähli görnüşlerine garşy bilelikde göreşmäge ygrarlydyklaryny tassykladylar.