Göwrümi 500 TB bolan kompakt disk döredildi

Göwrümi 500 TB bolan kompakt disk döredildi

Angliýanyň Sauthempton uniwersitetiniň alymlary diametri 127 mm we galyňlygy 4 mm bolan "bäş ölçegli" kwars aýna diskini döretdiler. Hünärmenler, diske 500 TB maglumat ýazmaga mümkinçilik berýän täze usuly teklip etdiler. Bu barada msn.com habar berdi.

Alymlar şeýle diskiň maglumatlary 14 milliard ýyllap saklap biljekdigini, munuň bolsa tutuş älemiň 13,8 milliard ýyllyk ýaşyndan hem has uzyndygyny habar berdiler. 5D-ýazgynyň täze usuly kwars aýnasynyň ýüzünden lazer mikro impulslaryny geçirmekden ybaratdyr. Olaryň kömegi bilen ýazgynyň berkligi ýokarlanýar. Häzirki wagtda alymlar 500 TB maglumaty ýazmagy başardylar.

Teklip edilýän usul diskleriň üstünde “bäş ölçeg” döredýär: disk ýazylanda, lazer impulslary onda dürli görnüşli iri mikrokristallary döredýär; her mikrokristalyň göwrümi, şeýle hem okalanda ondan gaýdýan ýagtylyk impulsynyň güýji we polýarizasiýasy hem şol "bäş ölçegi" emele getirýär.

Alymlaryň pikiriçe, beýle diskler kitaphanalar, muzeýler, arhiw hyzmatlary, döwlet guramalary, hususy kompaniýalar we umuman alanyňda, möhüm maglumatlary ygtybarly saklamak bilen gyzyklanýan ähli ulanyjylar üçin zerurdyr.