Tesla ýylyň üçünji çärýeginde elektrikli ulag satuwynda rekord goýdy

Tesla ýylyň üçünji çärýeginde elektrikli ulag satuwynda rekord goýdy

Amerikaly elektrikli awtoulag öndürijisi bolan Tesla dünýäde mikroshemalaryň ýetmezçiligine garamazdan, öz modelleriniň satuwynda ýene bir rekord goýdy. Bu barada 32cars.ru habar berdi.

“Associated Press” habarlar gullugynyň habaryna görä, Tesla 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde müşderilere 241 müňden gowrak elektrikli ulag iberdi. Bu görkeziji, 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 72 göterim ýa-da 102 müň birlik köpdür.

Netijede, söwda markasy diňe 227 müň sany awtoulagyň satyljakdygyny çaklan analitikleriň çaklamalaryndan öňe geçmek bilen çäklenmän, eýsem öz taryhynda täze rekord hem goýdy. Şol bir wagtyň özünde, dünýä awtoulag pudagynyň elektron bölekleriniň ýiti ýetmezçiligi döwründe kynçylyklary başdan geçirýändigini we şunuň bilen baglylykda, birnäçe kompaniýanyň önümçiligi düýbünden togtatmaga mejbur bolandygyny bellemelidiris.

Tesla barada aýdylanda bolsa, kompaniýa birbada birnäçe öndürijiden mikroshemalary satyn almak arkaly ýene bir rekord goýmagy başardy diýip, çeşme habar berýär.