Aşgabatdaky halkara forumda lukmançylyk diplomatiýasyna aýratyn üns berildi

Aşgabatdaky halkara forumda lukmançylyk diplomatiýasyna aýratyn üns berildi

“Lukmançylyk diplomatiýasy – sagdyn dünýäniň binýady” atly halkara maslahat öz işini COVID-19 pandemiýasy döwründe gazanylan tejribäni ulanmak bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak hem-de ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça ikinji sessiýada dowam etdi. Ony Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Türkmenistandaky wekili Ý.Zaýsew alyp bardy.

Ikinji sessiýanyň dowamynda Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow, BSGG-niň immunizasiýa, sanjymlar we biologik serişdeler boýunça bölüminiň direktory K.O’Braýen, Russiýa Federasiýasynyň “Rospotrebnadzor” gullugynyň “Wektor” wirusologiýa we biotehnologiýalar döwlet ylmy merkeziniň Federal ylmy býudjet edarasynyň baş direktory R.Maksýutow, BSGG-niň Ýewropa sebitleýin edarasynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça sebitleýin direktory D.Nitsan, Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň sanly hyzmatlar boýunça baş utgaşdyryjysy H.Eskandar, BSGG-niň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň sanly saglygy goraýyş meseleleri boýunça sebitleýin geňeşçisi K.Gamilton çykyş etdiler.

Mejlisde çykyş edenler lukmançylyk diplomatiýasynyň ýokanç kesellere garşy göreşde ösüş gazanmakda uly ornunyň bardygyny bellediler. Türkmenistanyň ýokanç kesellere garşy bilelikdäki bütindünýä göreşe gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygynyň işjeň ösdürilmegi, şeýle-de döwletimiziň saglygy goraýyş ulgamyndaky esasy başlangyçlary barada giňişleýin gürrüň edildi. Şeýle-de çykyşlarda COVID-19-a garşy sanjymlaryň geçirilmeginiň, lukmançylyk hyzmatlarynyň ählumumy gurşawyny amala aşyrmak üçin sanjymlaryň hemmeler üçin elýeterli bolmagynyň üpjün edilmeginiň zerurlygy barada aýdyldy.