Türkmenistan Merkezi Aziýa — Günorta Aziýa Işewürler geňeşini döretmegi teklip etdi

Türkmenistan Merkezi Aziýa — Günorta Aziýa Işewürler geňeşini döretmegi teklip etdi

16-njy iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özara baglanyşyk. Wehimler we mümkinçilikler” atly ýokary derejeli halkara maslahata gatnaşdy. Oňa dünýäniň 40-dan gowrak ýurdundan 250-den gowrak wekiller gatnaşdylar. Olaryň arasynda döwlet we hökümet Baştutanlary, daşary syýasat edaralaryň ýolbaşçylary, abraýly halkara we sebit guramalarynyň, maliýe düzümleriniň ýolbaşçylary bar. Maslahaty şöhlelendirmek üçin dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň onlarça žurnalistleridir wekilleri Daşkent şäherine bardylar.

Maslahatyň açylyşynda gatnaşyjylar Özbegistanyň we Owganystanyň Prezidentleriniň, Pakistanyň Premýer-ministriniň, BMG-niň Baş sekretarynyň, şeýle-de Ýewropa Bileleşiginiň Daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça Ýokary wekiliniň – Ýewropa komissiýasynyň wise-prezidentiniň giriş çykyşlaryny diňlediler.
Soňra “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özara baglanyşyk” atly tema boýunça plenar mejlis başlady. Plenar mejlisde Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Raşid Meredow çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň daşary syýasatynyň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlaryny beýan etdi. Raşid Meredow öz çykyşynda sebitleriň arasynda söwda-ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn üns berdi hem-de netijeli ulag we energiýa taslamalary döretmek barada Türkmenistanyň işjeň garaýyşlaryny beýan etdi hem-de bu taslamalara Owganystanyň gatnaşmagynyň ähmiýetini nygtady.
Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy sebitara hyzmatdaşlygyň çäklerinde döwletleriň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek we giňeltmek maksady bilen, Merkezi Aziýa — Günorta Aziýa Işewürler geňeşini döretmegiň mümkinçiliklerine seretmegi teklip etdi. Lukmançylyk we saglygy goraýyş ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek bilen bir hatarda, ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda türkmen tarapynyň gyzyklanmasy beýan edildi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň ylmy-lukmançylyk diplomatiýa ulgamynda ysnyşykly halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmak baradaky çakylygy tassyklanyldy.