Alymlar elektrik energiýasyny öndürýän sement döretdiler

  • 21.06.2024 14:15
  • 9204
Alymlar elektrik energiýasyny öndürýän sement döretdiler

Massaçusetsiň Tehnologiýa institutynyň hünärmenleri sementiň batareýa ýaly energiýa saklap bilýän täze görnüşini döretdiler. Materialyň düzümi adaty sementden, suwdan we tehniki ugleroddan ybarat.

Bu komponentleriň aýratyn utgaşmasy netijesinde sement elektrik geçiriji häsiýetlere eýe bolup, öz içinde geçirijiler toruny emele getirýär diýip, täze önümiň  awtorlaryndan biri Admir Maşiç IFLScience žurnalyna gürrüň berdi.
Täze material adaty batareýalara garanyňda ep-esli arzan düşýär we öndürmek aňsat. Taslamanyň awtorlary ony Gün energiýasyny ýygnajak we elektrik ulaglaryna zarýad bermek bilen, energiýa tygşytlaýan ýollary çekmekde, şeýle hem özlerini elektrik bilen üpjün edip biljek jaýlary gurmakda ulanmagy meýilleşdirýärler.
Taslama ekologiýa taýdan zyýansyz ýaşyl elektrik energiýasy pudagyna tarap ädilen möhüm ädimdir. Gurluşykda täze sementiň ulanylmagy adaty energiýa çeşmelerine garaşlylygy azaldyp, has durnukly ösüşe ýardam edip biler.


düýn 23:59
1877

Wenerada tapylan himiki birleşmeler ol ýerde ýaşaýşyň bar bolmak ähtimallygyny görkezýär

Wenerada ýaşaýşyň bardygyny aňladyp biljek iki himiki birleşme bolan ammiak we fosfin tapyldy. Bu barada Angliýadaky Milli Astronomiýa Assambleýasynyň alymlaryna salgylanýan The Guardian habar berýär. Londonyň...

18.07.2024 15:41
9902

Mumiýanyň esasynda “Gyzyl çaýylan hanymyň” ýüz keşbi döredildi. Bu müsürli zenan 1500 ýyl mundan ozal ýaşap geçipdir

Alymlar 1500 ýyl mundan ozal ýaşap geçen gadymy müsürli zenanyň mumiýasy bolan “Gyzyl çaýylan hanymyň” 3D görnüşini  döretdiler. Braziliýanyň meşhur 3D dizaýneri Sisero Morais barlagçylar topary bilen bilelikde...

18.07.2024 12:30
5299

Alymlar “planetanyň” kesgitlemesine täzeden garamagy teklip edýärler

Los-Anjelesdäki Kaliforniýa uniwersitetiniň alymlar topary Halkara Astronomiýa Bileleşigi (HAB) üçin “planeta” düşünjesiniň täze kesgitlemesini teklip etdiler. 2006-njy ýylda kabul edilen häzirki kesgitleme beýleki...

17.07.2024 15:28
7852

Aýda nädip bina galdyrmaly? Alymlar Aý tozanyndan mikrotolkunda bişirip kerpiç ýasamagy oýlap tapdylar

Koreýaly alymlar mikrotolkun sintezini ulanyp, Aýyň topragyndan kerpiç ýasamanyň innowasion usulyny oýlap tapdylar diýip, New Atlas ýazýar. Journal of Building Engineering žurnalynda beýan edilen täze tehnologiýa...