NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

  • 18.06.2024 13:03
  • 4909
NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini aýtdy.

Bökdençlik 2023-nji ýylyň noýabr aýynda bortdaky maglumatlaryň geçirilişine jogapkär kompýuteriň näsazlygy sebäpli ýüze çykdy. Bu näsazlygy düzetmek üçin NASA-nyň inženerlerine alty aý gerek boldy.
Häzirki wagtda “Woýajer 1”-iň dört sany ylmy guralynyň hemmesi hem kadaly işleýär we ýyldyzlar arasy giňişlik barada maglumat ýygnaýar.
“Woýajer 1” 1977-nji ýylda uçuryldy we ol geliosferadan çykyp, ýyldyzlar arasy giňişlige giren ýeke-täk kosmiki gämidir. Ol Ýerden 24 milliard kilometrden gowrak uzaklykda ýerleşýär we kosmosda gözleg işlerini dowam etdirýär.


şu gün 12:30
1358

Alymlar “planetanyň” kesgitlemesine täzeden garamagy teklip edýärler

Los-Anjelesdäki Kaliforniýa uniwersitetiniň alymlar topary Halkara Astronomiýa Bileleşigi (HAB) üçin “planeta” düşünjesiniň täze kesgitlemesini teklip etdiler. 2006-njy ýylda kabul edilen häzirki kesgitleme beýleki...

düýn 15:28
6484

Aýda nädip bina galdyrmaly? Alymlar Aý tozanyndan mikrotolkunda bişirip kerpiç ýasamagy oýlap tapdylar

Koreýaly alymlar mikrotolkun sintezini ulanyp, Aýyň topragyndan kerpiç ýasamanyň innowasion usulyny oýlap tapdylar diýip, New Atlas ýazýar. Journal of Building Engineering žurnalynda beýan edilen täze tehnologiýa...

16.07.2024 14:34
7825

Aýda wagt Ýere garanda çalt geçýär: astronomlar tapawudy ölçediler

NASA ylmy-gözleg merkeziniň gözlegçiler topary Aýda wagtyň Ýer bilen deňeşdirilende birneme çalt geçýändigini kesgitledi. Tapawut asman jisimleriniň grawitasiýa täsiri we hereket tizligi bilen baglanyşyklydyr diýlip...

16.07.2024 14:13
3452

Ýerdäki ähli janly-jandarlaryň umumy atasy 4,2 milliard ýyl mundan ozal peýda bolupdyr

Halkara genetikler topary Ýerdäki ähli janly-jandarlaryň umumy atasy bolan Lukanyň, takmynan, 4,2 milliard ýyl ozal peýda bolandygyny kesgitledi. Beýik Britaniýanyň Bristol uniwersitetiniň metbugat beýanatynda...