Günde biri: SpaceX iň uly Starship raketasyny köpçülikleýin önümçilige goýberer

  • 11.06.2024 07:33
  • 5856
Günde biri: SpaceX iň uly Starship raketasyny köpçülikleýin önümçilige goýberer

SpaceX kompaniýasy Tehasyň Boka-Çika sebitindäki Starbase-iň döwrebaplaşdyrylan zawody Starfactory-nyň işe girizilýändigini habar berdi. Meýdany, takmynan, 1 müň inedördül kilometr bolan desga şu tomus işläp başlar we SpaceX-e günde bir Starship öndürmäge mümkinçilik berer diýlip garaşylýar. Bu barada New Atlas ýazýar.

Starfactory-nyň gurluşygy fewral aýynda başlandy. Zawod ýokary ygtybarlylyk, has köp ýangyç we kämilleşdirilen aerodinamika bilen tapawutlanýan täze Starship 2 wersiýasynyň köpçülikleýin önümçiligini üpjün etmek bilen, SpaceX-iň önümçilik kuwwatyny giňeltmäge gönükdirilendir.
SpaceX kompaniýasynyň Falcon gurluşynyň önümçiligi boýunça menejer Jessi Anderson birnäçe Starship-iň we örän agyr tizleşdirijileriň eýýäm önümçilik tapgyryndadygyny we ýakynda has köp birligiň konweýerden çykjakdygyny aýtdy.
Ýatlap geçsek, Starship adamzat taryhynda iň uly we iň kuwwatly raketadyr. SpaceX-iň habar bermegine görä, kosmos gämisi Ýere golaý orbita, Aýa, Marsa we beýleki planetalara adamlary we ýükleri eltip biler. Sistemanyň umumy ýük göterijiligi 150 tonna barabar. 
Ýakynda biz raketanyň ilkinji üstünlikli synag uçuşy barada habar berdik.


şu gün 12:13
2033

NASA 2026-njy ýylda adamlary Aýa uçurmak üçin zerur şertler barada gürrüň berdi

NASA 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda adamlary Aýa düşürmek üçin ozal näbelli şerti yglan etdi. SpaceX şertnamasynyň meýilnamasyny ýerine ýetirmek üçin kriogen ýangyjyny Ýeriň orbitasyna geçirmeli we bu 2025-nji...

düýn 15:28
16499

Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagy tapyldy

Barlagçylar garaşylmadyk açyş edip, Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagyny tapdylar. Ozal Gün radiasiýasynyň derejesiniň ýokarydygy we atmosferanyň dykyz däldigi sebäpli bu ýerde suw gyrpagynyň emele gelmeginiň mümkin...

12.06.2024 14:16
10485

Ýaponiýalylar 100 milliard dollara “kosmos liftini” gurmak kararyna geldiler

Ýaponiýanyň Obayashi Corporation kompaniýasy Ýeriň orbitasyna barýan lifti gurmak baradaky meýilnamasyny yglan etdi diýip, Science Alert habar berýär. Bahasy 100 milliard dollar bolar diýlip çaklanylýan bu taslama...

11.06.2024 12:21
4314

“300”: Ilon Mask köp gezeklik SpaceX Falcon 9 raketasynyň rekord gonuşyny belledi

SpaceX kompaniýa üçin ähmiýetli bolan Falcon 9 raketasynyň birinji basgançagynyň nobatdaky gonuşyny üstünlikli amala aşyrdy. “Falcon 9 300-nji gezek gonýar” – diýip, SpaceX habar berdi. Kompaniýanyň esaslandyryjysy...