Alymlar gadymy Müsüriň söweşjeň şasy Sekenenra Taa II-niň ýüz keşbini dikeltdiler

  • 11.06.2024 06:54
  • 8563
Alymlar gadymy Müsüriň söweşjeň şasy Sekenenra Taa II-niň ýüz keşbini dikeltdiler

Alymlara gadymy Müsüriň “azatlyk ugrunda göreşiji” diýen at alan söweşjeň şasy Sekenenra Taa II-niň ýüz keşbini täzeden dikeltmek başartdy. The Sun gazetiniň berýän habaryna görä, ol giksoslar bilen bolan söweşde, Müsüri azat etmek ugrundaky göreşde wepat bolupdyr.

Sekenenra Tao II, takmynan, b.e. öňki 1569-1554-nji ýyllarda höküm sürüpdir.
Barlagçylar patyşanyň mumiýasyny öwrendiler we söweşde kellesinden ýaraly bolup ölendigini anykladylar.
Flinders uniwersitetiniň arheology Maýkl Habiht: "Balzamlaýjylar ellerinden gelenini edipdirler, ýöne Sekenenranyň ýüz keşbi beýleki şalaryň mumiýalaryndan düýpgöter tapawutlanýar, ol ellerini gursagynda gowşuryp rahat ýagdaýda ýatyr" –diýip gürrüň berýär.
Faraonyň daş keşbini täzeden dikeltmek işi 130 ýyldan gowrak wagtap  geçirilen gözlegleriň dowamynda toplanan maglumatlary ulanan braziliýaly 3D dizaýneri Sisero Morais tarapyndan amala aşyryldy. Netije gaty takyk boldy, ýöne patyşanyň derisiniň reňki ýaly, käbir jikme-jiklikler jedelli bolmagynda galýar.
Gözlegleriň netijesinde Sekenenranyň uzyn boýly, syratly adam bolandygy belli boldy. Egnindäki we döşündäki myşsalaryň galyndylary onuň diýseň gujurly bolandygyna şaýatlyk edýär. Faraon, megerem, 40 ýaşynda wepat bolan bolsa gerek.
Mundan ozal alymlar Müsüriň iň baý faraony Amenhotep III-iň daş keşbini täzeden dikeldipdiler. Ol Tutanhamonyň atasy bolupdyr.


şu gün 11:30
2258

NASA Mars topragynyň nusgalaryny Ýere gaýtaryp getirmek üçin kompaniýany saýlaýar

ABŞ-nyň Milli awiasiýa we kosmos dolandyryşy (NASA) Perseverance tarapyndan toplanan toprak nusgalaryny Ýere gaýtaryp getirmek konsepsiýasyny hödürlejek ýedi kompaniýany saýlajakdygyny mälim etdi. Ozal 2026-njy...

şu gün 01:45
6890

Antarktidada ýaşy 1 milliard ýyl bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy

Antarktidanyň buz gatlagynyň astyndan ýaşy 1 milliard töweregi bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy diýip, TASS habar berýär. Taslamany akademik I.S. Gramberg adyndaky Bütinrussiýa Dünýä ummanynyň geologiýasy...

düýn 15:47
2544

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary döwlet tarapyndan hasaba almagyň Tertibiniň taslamasy taýýarlandy

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer N.Amannepesow Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibiniň taslamasyny...

14.06.2024 14:51
6120

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...