Tutanhamonyň atasy faraon Amenhotep III-niň ýüz keşbi döredildi. Ol 3400 ýyl mundan ozal ýaşap geçipdir

  • 17.05.2024 19:40
  • 18859
Tutanhamonyň atasy faraon Amenhotep III-niň ýüz keşbi döredildi. Ol 3400 ýyl mundan ozal ýaşap geçipdir

Braziliýaly grafika dizaýneri Sisero Morais dünýäni ýene bir paleontologik rekonstruksiýasy bilen tanyşdyrdy. Bu gezek hünärmen Gadymy Müsüriň iň meşhur faraonlarynyň biri bolan Amenhotep III-niň ýüz keşbini döretdi.

Amenhotep III (b. e. öň 1400–1351-nji ýyllar) takmynan 3400 ýyl ozal Müsüri barha güýjän we gülläp ösen döwründe dolandyrypdyr. Onuň hökümdarlygy görlüp-eşidilmedik ykdysady üpjünçiligiň we gadymy Müsür siwilizasiýasynyň başlangyjy hasaplanýar. Ol faraon Ehnatonyň kakasy we kuwwatly Tutanhamonyň atasydyr.
Daily Mail-iň habaryna görä, Morais  bilen bilelikde halkara alymlar topary, faraonyň mumiýasynyň kelle süňkünden alnan maglumatlary ulanyp, onuň hakyky ýüzüni döredip bildiler. Dikeldiş, Amenhotep III-niň daşky görnüşiniň heýkellerdäki şekillerden düýpgöter tapawutlanýandygyny görkezdi. Onuň, parahatçylykly dolandyryşyna laýyk gelýän asuda ýüzi bardy. 

Hünärmenler, mumiýadan alnan suratlary we maglumatlary ulanyp, Amenhotep III-üň kellesini sanly görnüşde dikeldip başladylar. Soňra, Morais faraonyň burnunyň, gulaklarynyň, gözleriniň we dodaklarynyň ululygyny we ýagdaýyny kesgitlemek üçin, diri donorlaryň maglumatlaryny ulandy.
Morais, kompýuterde ýüzi täzeden dikeltmek boýunça tanalýan hünärmendir. Onuň, orta asyr astronomy Nikolaý Kopernigiň we wampir hasaplanýan aýalyň keşbini döredendigini, öň habar berdik. Şeýle-de bolsa, ol beýle gyzykly iş bilen meşgullanýan ýeke-täk adam däl. Ýaňy ýakynda, iňlis alymlary 75,000 ýyl mundan ozal ýaşan neandertal aýalyň ýüzüni täzeden dikeltdiler. Onuň keşbi, 200 kelle süňk böleklerinden dikeldildi.


şu gün 10:14
2838

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...

düýn 22:44
4882

Aý tozanyndan we kosmos galyndylaryndan kosmosda ýangyç öndürmek teklip edilýär

Waterloo uniwersitetiniň täze energiýa barlaglary laboratoriýasynyň alymlary ýerli çeşmelerden peýdalanyp, Aýda ýangyç öndürmegiň usulyny tapdylar. Barlagçylar Aýyň topragynyň üstki gatlagy bolan regolitiň özünde...

düýn 18:34
8850

Deňiz Stounhenjiniň syry aýan boldy. Bu tomsy “gaýtarmak” däbi eken

Arheologlar Angliýanyň Norfolk kenarynda ýerleşýän gadymy desganyň syryny açdylar. Stounhenje meňzeş bolan ýadygärlik “Sihenj” (Seahenge) diýlip atlandyrylýar. Alymlaryň pikiriçe, desgalaryň ikisi-de gadymy britaniýalylar...

düýn 18:08
2529

ESA-nyň hemralary Güni öwrenmek üçin emeli Gün tutulmasyny dörederler

Ýewropanyň kosmos gullugy (ESA) Günüň täjini öwrenmek maksady bilen Proba-3 missiýasyny uçurmaga taýynlanýar. Phys.org-yň habar bermegine görä, munuň üçin biri-birinden 144 metr daşlaşjak iki hemra ulanylar, olaryň...