Ýapon alymlary pişikleriň ömrüni 30 ýyla çenli uzaldýan sanjym döretdiler

  • 07.06.2024 11:37
  • 4407
Ýapon alymlary pişikleriň ömrüni 30 ýyla çenli uzaldýan sanjym döretdiler

Dowamly böwrek keseli (DBK) 10 ýaşdan uly pişikleriň 30%-ini pida edýän keseldir. Tokio uniwersitetiniň immunology Toru Miýadzakiniň ýolbaşçylygyndaky gözlegçiler topary öý haýwanlaryna umyt döredýän sanjymy döretdiler.

Täze sanjym eýýäm kliniki synaglarda has oňaýly netijeleri görkezdi, hatda ölüm howply haýwanlarda-da böwregiň işini gowulaşdyrdy.
Netijeliligiň syry, böwrekleriň toksinlerini aýyrmaga kömek edýän makrofag apoptozynyň inhibitory bolan ýörite belokdadyr. Miýadzaki bu belogyň ýetmezçiliginiň pişiklerde DBK-yň sebäplerinden biridigini 2015-nji ýylda öwrendi.
Alym diňe bir pişikleriň saglygy üçin däl, eýsem, sanjymyň elýeterliligi üçinem göreşýär. Waksinanyň 2025-nji ýylda bazara çykmagyna garaşylýar.
Derman, DBK bilen göreşmekden başga-da, pişikleriň ömrüni 30 ýyla çenli uzaldyp biler, bu bolsa häzirki görkezijiden iki esse köpdür.


şu gün 13:40
1892

ABŞ-ly alymlar derman serişdelerini keseliň göni ojagyna eltmegiň täze usulyny oýlap tapdylar

Ýuta uniwersitetiniň (ABŞ) alymlary ultrases arkaly işjeňleşdirilýän nanodamjalary  ulanyp, derman serişdelerini maksatly ýerine eltmegiň täze usulyny oýlap tapdylar. Bu usul, dermanyň zyýanly täsirlerini azaldyp...

düýn 13:18
3044

Älemdäki kuwwatly partlamalaryň gözlegi üçin SVOM kosmos teleskopy uçuryldy

Hytaý Fransiýa bilen bilelikde işlenip düzülen SVOM teleskop hemrasyny orbita üstünlikli uçurdy. Uçuryş Siçan kosmodromyndan CZ-2C “Çançžen-2-si” raketasynyň kömegi bilen amala aşyryldy diýip, TASS habar berýär...

düýn 13:13
7813

Awstraliýada Ýer togalagynyň "dünýä inen" pursadynda emele gelen ýer gabygynyň galyndylary tapyldy

Ýeriň, takmynan, 4,5 milliard ýyl mundan ozal emele gelip başlandygy çak edilýär. Planetanyň ösüşiniň ilkinji döwürlerinde munuň nähili bolup geçendigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin gadymy dag jynslarynyň...

düýn 13:06
7325

Ilkinji gezek bökýän sülük surata düşürildi. Olarda bu ukybyň barlygy köp ýyllardan bäri jedellidi

Amerikaly alymlar sülügiň azyndan bir görnüşiniň, ýagny Chtonobdella fallax-yň böküp bilýändiginiň subutnamasyny ýazgy etdiler. Bu, öň bar bolan, ýöne tassyklanmadyk gözegçilikleri subut edýär we ýüz ýyldan gowrak...