Alymlar dökünden we Günden wodorod öndürmegi öwrendiler. Bu 6 esse tygşytlydyr

  • 05.06.2024 15:05
  • 4026
Alymlar dökünden we Günden wodorod öndürmegi öwrendiler. Bu 6 esse tygşytlydyr

Çikagodaky Illinoýs uniwersitetiniň alymlary Gün energiýasyny, şeýle-de oba hojalygynyň galyndylaryndan, mysal üçin dökünden öndürilen biokömri ulanyp, suwdan wodorod öndürmegiň usulyny oýlap tapdylar.

Täze usul wodorod önümçiligini ekologiýa taýdan arassa we tygşytly etmek bilen, energiýa çykdajylaryny 600% azaltmaga mümkinçilik berýär.
Biokömür suwa elektrolizden öň goşulýar, bu onuň wodoroda we kisloroda bölünmegi üçin zerur naprýaženiýäni peseldýär.
Gözlegçiler biokömrüň bäş görnüşini synagdan geçirdiler we sygyr dersiniň iň gowy netijäni berýändigini anykladylar.
Prosese energiýa bermek üçin diňe adaty kremniy Gün elementi ýeterlik, bu bolsa ony ýönekeý we elýeterli edýär.
Täze tehnologiýa ekologiýa taýdan arassa ýangyjy we himiki serişdeleri öndürmäge mümkinçilik açyp, arassa energiýa ymtylyşda öňegidişlik bolup biler.

“Biokömrüň we Gün energiýasynyň, takmynan, 35% -iniň wodoroda öwrülýändigi sebäpli bu proses örän netijelidir. Bular dünýä rekordlarydyr, öň görülmedik  görkezijilerdir"-diýip, barlagyň awtordaşy Rohit Çauhan aýdýar.


düýn 16:05
6655

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

düýn 14:48
6312

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

düýn 13:03
3326

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

düýn 10:14
11004

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...