Türkmenistan Howanyň üýtgemegi boýunça Bonn maslahatynda başlangyçlaryny beýan etdi

  • 05.06.2024 11:17
  • 6972
Türkmenistan Howanyň üýtgemegi boýunça Bonn maslahatynda başlangyçlaryny beýan etdi

3-nji iýundan Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ministriniň orunbasary N.Jumaşowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Howanyň üýtgemegi boýunça Bonn maslahatyna gatnaşýar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler.

Maslahata BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna (UNFCCC) gatnaşyjy ýurtlaryň ministrlikleriniň we daşky gurşaw edaralarynyň, halkara guramalarynyň wekilleri we alymlar gatnaşýar. 198 ýurduň wekiliýetleri 11-22-nji noýabr aralygynda Bakuda geçiriljek UNFCCC maslahatyna (COP-29) taýýarlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin Bonnda duşuşdylar.
Umumy mejlisde çykyş etmek bilen türkmen tarapy BMG-niň howandarlygynda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini döretmek baradaky Türkmenistanyň başlangyjyna ünsi çekip, bu başlangyjyň aýratyn ähmiýetini we derwaýyslygyny nygtady.
Maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň Azerbeýjan Respublikasynyň Ekologiýa we tebigy baýlyklar ministriniň orunbasary Umaira Tagiýewa, Ýaşyl howa gaznasynyň wekili doktor Amgad Elmahdi, Howa tehnologiýlary boýunça toruň we merkeziň Direktorynyň wezipesini ýerine ýetiriji Rajiw Gargo, UNFCCC-niň wekilleri Nattli Williams we Maýa Shwaradhe bilen duşuşygy geçirildi.
Howanyň üýtgemegi boýunça Bonn maslahaty öz işini 2024-nji ýylyň 13-nji iýunyna çenli dowam eder.


düýn 18:21
4569

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi

14-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna girişdiler. Şu ýyl türkmen gallaçylarynyň öňünde güýzlük bugdaý üçin bölünip berlen jemi 690 müň gektar meýdandan 1 million 400 müň tonna...

düýn 17:21
8370

Mejlis Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň taslamasyny işläp taýýarlaýar

14-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. D.Gulmanowa “Magtymguly Pyragynyň...

düýn 17:17
8659

Serdar Berdimuhamedow «Türkmenstandartlary» gullugynyň işini yzygiderli kämilleşdirmegiň möhümdigini nygtady

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer H.Geldimyradow standartlaşdyrmak we metrologiýa ulgamyndaky işleri döwrüň talabyna laýyk getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi....

düýn 16:42
3620

Türkmenistan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn alar

Prezident Serdar Berdimuhamedow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň karbamid öndürýän zawodlarynyň önümçiligi üçin zerur bolan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn almak...