Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

  • 03.06.2024 14:36
  • 10436
Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

31-nji maýda Türkiýäniň Ýozgat şäheriniň merkezi seýilgähinde Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy tarapyndan beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy gurnaldy.

Türkmenistanyň Türkiýedäki diplomatik wekilhanasynyň habar bermegine görä, dabara Ýozgat welaýatyň we şäher häkimliginiň ýolbaşçylary, Türkiýäniň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, türkmen talyplary we habar beriş serişdeleriň wekilleri gatnaşdylar.
Gül goýmak dabarasyndan soň, Ýozgat şäheriniň Bozok uniwersitetiniň maslahatlar zalynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata hormatly myhmanlar hökmünde Ýozgat welaýatynyň Gubernatory Mehmet Ali Ozkan, Ýozgat şäheriniň mery Kazim Arslan, Bozok uniwersitetiniň rektory Erwen Ýaşar, professor-mugallymlar we türkmen talyplary gatnaşdylar.

Maslahatyň dowamynda Magtymguly Pyragynyň eserleriniň diňe bir Türkmenistanyň medeniýetine däl, eýsem, sebit ýurtlaryna möhüm täsiri bellenildi. Şeýle hem, çykyş edenler türkmen filosofy we şahyry Magtymguly Pyragynyň ÝUNESKO-nyň «Dünýä hakydasy» atly halkara sanawyna girizilendigi we 2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçiriljek şanly seneleriň sanawyna goşulandygyny hem bellediler.
Şeýle hem Bozok uniwersitetinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň eserlerinden, Magtymguly Pyragynyň kitaplaryndan ybarat we türkmen medeniýetini wasp edýän amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi görkezildi.


şu gün 14:30
849

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

düýn 17:29
4390

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

18.06.2024 09:41
20192

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
5113

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...